LR Stud om SYV-utbildningen

Studie- och yrkesvägledningen fyller i dag en väldigt viktig samhällsfunktion. Varje person förutsätts kunna göra väl underbyggda val inom skola och utbildning, likväl som i det framtida arbetslivet. De ständiga förändringarna inom arbetsmarknaden kräver att individen under sin livstid flera gånger omprövar sina beslut om studier och yrkesval. Det livslånga lärandet handlar om ett livslångt väljande så därför är en god utbildning av vägledare av stor betydelse såväl för den enskilde som för samhället.

LR Studs åsikt är

 • att studie- och yrkesvägledarutbildningen ska vara nationellt likvärdig
 • att utbildningen säkerställer möjligheten till utveckling i den blivande yrkesrollen
 • att utbildningen ska präglas av utveckling och vara framåtskridande
 • att förkunskapskravet inte ska försämras även om antalet sökande till studie- och yrkesvägledarutbildningen minskar
 • att samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarutbildningen och lärarutbildningarna ska öka för att skapa en bättre förståelse mellan lärare och vägledare på skolan
 • att berörda högskolor bör skapa förståelse för både studie- och yrkesvägledares och lärares verksamhet gentemot varandra
 • att kurser, moment och avklarade poäng ska kunna tillgodoräknas vid byte av studieort
 • att inga utbildningar tillåter lärar­lösa sem­inarier på studie- och yrkes­vägledarutbildningen
 • att studentens handledare för det självständiga arbetet ej betygssätter uppsatsen
 • att en extern examinator examinerar examensarbeten för att säkra dess kvalitet
 • att examensbevisen för studie- och yrkesvägledarutbildningen ska vara specificerade och transparenta
 • att utbildningen ska ge kunskaper i bemötande av individer med särskilda behov
 • att det för studie- och yrkesvägledare ska möjliggöras en extra fördjupningstermin
 • att utbildningen ska möjliggöra studier utomlands inom programmets ram.

Innehåll i studie- och yrkesvägledarutbildningen

Det är viktigt att studie- och yrkesvägledarutbildningen utvecklas med samhället. I dagens informationsflöde och internationalisering behöver vägledarna ha kunskap om såväl studier och arbeten utomlands som om IT. Om studie- och yrkesvägledarutbildningen ska bli slagkraftig och kvalitativ bör den innehålla nedanstående moment som vidare ska ingå i samtliga studie- och yrkesvägledarutbildningar.

LR Studs åsikt är

 • att studie- och yrkesvägledarstudenterna garanteras utbildning inom IT så att studenterna själva lär sig använda IT samt att kontinuerlig fortbildning inom området erbjuds för såväl studenter som yrkesverksamma
 • att en internationalisering av studie- och yrkesvägledarutbildningen kommer till stånd för att kunna möta elevernas önskemål om information gällande studier och arbete utomlands.

LR Studs åsikt är att dessa icke rangordnade moment bör ingå i samtliga studie- och yrkesvägledarutbildningar:

 • Ledarskap och konflikthantering.
 • Relevant och kvalitetsmässig IT-utbildning
 • Utbildning för att arbeta i en mångkulturell skol
 • Utbildning i förhållningssätt till elevernas vårdnadshavare
 • Samarbete mellan grundskole- gymnasielärar-, och studie- och yrkesvägledarstudenter

Praktik

Praktiken är en viktig komponent i studie- och yrkesvägledarutbildningen och utgör en nödvändig länk mellan teori och verklighet. Praktiken ska vara en naturlig och integrerad del av utbildningen och bör anpassas efter studie- och yrkesvägledarnas arbetsvillkor.

LR Studs åsikt är

 • att studenten redan under första terminen får kontakt med sin kommande yrkesroll genom praktik och fältstudier
 • att praktiken ska omfatta minst 20 veckor
 • att handledaren ska inneha handledarutbildning
 • att praktiken ska innefatta alla de för studenten relevanta moment och uppgifter som ingår i en ordinarie tjänst
 • att examensförordningen bör få en tydligare skrivning angående praktikens omfattning och genomförande.

Uppdaterad