LR Stud om yrket

Vi har Sveriges viktigaste yrken

Tillsammans utbildar och vägleder vi, som är lärare och studie- och yrkesvägledare, Sveriges framtid. Våra yrken värdesätts inte tillräckligt högt i dagens samhälle trots att vi är oumbärliga för samhällets utveckling. Skolan i sig behöver goda förutsättningar och då är lärarna och studie- och yrkesvägledarna en av grundpelarna. Samhället måste bli bättre på att värdesätta våra yrken. En bra utbildning med höga krav är en förutsättning, men det räcker inte.

Lärarprofessionen

LR Stud ser med oro på pedagogiska trenders påverkan på undervisningen, så som till exempel problembaserat lärande och entreprenöriellt lärande. Vi är av den bestämda åsikten att det är upp till lärare vilken metod de vill använda i olika sammanhang, ingen metod kan fungera för alla elevgrupper.

Samhället har ett behov av en väl fungerande skola och yrkeskår. Detta förutsätter att lärarna är utbildade och ges rätt befogenheter att utföra sitt yrke. Så är inte fallet i dagsläget och konsekvensen av detta blir att läraryrkets status sjunker.

Läraryrket har inte någon naturlig karriärutveckling, vilket i sig hämmar yrkets status. Detta måste åtgärdas för att kunna behålla skickliga och välutbildade lärare samt locka till sig duktiga studenter.

LR Studs åsikt är

  • att alla lektioner ska ledas av lärare med rätt utbildning inom ämne och åldersgrupp
  • att det ska finnas en legitimation för alla lärare
  • att det ska finnas tydliga karriärsteg för lärare som möjliggör utveckling inom professionen
  • att en behörig vikarie sätts in då ordinarie lärare frånvarande
  • att för att få vikariera som lärare ska personen vara behörig eller inskriven på motsvarande utbildning samt ha fullgjort fyra terminer.

Studie- och yrkesvägledare

LR Stud stödjer kravet på auktoriserade lärare och det är en självklarhet att ställa samma krav på studie- och yrkesvägledare. Därför ska endast studie- och yrkesvägledartjänster innehas av utbildade studie- och yrkesvägledare.

LR Studs åsikt är

  • att endast utbildade studie- och yrkesvägledare ska tillsättas på studie- och yrkesvägledartjänster
  • att en legitimation ska utfärdas för studie- och yrkesvägledare
  • att studie- och yrkesvägledare ej ska kunna åläggas att ge partisk studie- och yrkesvägledning.
  • att en behörig vikarie ska sättas in då ordinarie studie- och yrkesvägledare är frånvarande.
  • att för att få vikariera som studie- och yrkesvägledare skall personen vara behörig eller inskriven på motsvarande utbildning samt fullgjort fyra terminer.

Uppdaterad