Arbetsmiljöundersökning 2005

Arbetsmiljöundersökning 2005, lärare

Detta är Lärarnas Riksförbund tredje arbetsmiljöundersökning. Hög svarsfrekvens har gett trovärdiga slutsatser som fått stort genomslag i medier.

Publicerad

Sedan 2002 genomför Lärarnas Riksförbund årliga arbetsmiljöundersökningar. Undersökningarna har gett förbundet stort genomslag i press och andra medier. Då svarsfrekvensen genomgående varit hög, kan Lärarnas Riksförbund uttala sig på ett trovärdigt sätt om medlemmarnas arbetsförhållanden och undersökningsresultaten har varit ytterst värdefulla i förbundets arbetsmiljöarbete. Såväl enkätverktyg som rapporter från samtliga år finns publicerade här på webbplatsen.

Urval: Enkäten skickades i brev, med 2 påminnelser, till 1 250 slumpmässigt utvalda medlemmar/ lärare. I samband med utskicket uppstod ett visst bortfall — 15 lärare. Urvalet är tillräckligt stort för att slutsatser ska kunna dras om lärares arbetsförhållanden. För att kunna generalisera omkring lärares förhållanden inom såväl offentlig som privat sektor, riktades 82 procent av enkäterna till medlemmar anställda inom den offentliga sektorn och 18 procent till medlemmar anställda inom den privata sektorn. Medlemmarnas faktiska fördelning mellan offentlig och privat anställning är 9 procent respektive 7 procent.

Genomförande: Undersökningen genomfördes under senhösten 2005. Svarsfrekvensen 2005 är den hittills högsta, 80,2 procent.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55