Stödundervisningen i skolan måste förbättras

Lärarnas Riksförbund och en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet har presenterat en omfattande studie om hur den svenska skolan lyckas hjälpa de elever som har problem att nå kunskapsmålen. Med anledning av studien lägger Lärarnas Riksförbund i dag fram förslag på en rad konkreta åtgärder, bland annat förbud för stora klasser

Publicerad

Av de elever som ingick i studien har över 40 procent fått någon typ av specialpedagogiskt stöd någon gång i grundskolan. Studien visar att andelen elever som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i matematik, engelska och svenska är betydligt högre bland de elever som under sin grundskoletid fått specialpedagogiskt stöd.

Lärarnas Riksförbund anser att det måste bedrivas omfattande forskning om vilka specialpedagogiska insatser som är till störst nytta. Forskning – tillsammans med beprövad erfarenhet – är det enda som kan ge svaret på denna viktiga fråga.

– Vår studie visar ju att över 40 procent av eleverna har fått specialpedagogiskt stöd någon gång under grundskoletiden. Vi vet dock inte tillräckligt mycket om hur detta stöd ser ut. Vår erfarenhet säger att det kan vara allt från att en lärare konsulterar en specialpedagog till att elever får enskilt stöd av speciallärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund som presenterar studien på DN Debatt. Länk till annan webbplats.

Lärarnas Riksförbund presenterar sex punkter för en bättre stödundervisning:

  1. Öka forskningen om specialundervisningen Forskning behöver slå fast om det är det integrerad specialundervisning i klassen eller undervisning i särskild grupp som är att föredra. Vi behöver klarlägga vilka metoder som är bäst i olika situationer.
  2. Antalet elever i klasserna måste begränsas Det ska finnas tid för läraren att ge såväl elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksamhet som att ge tid till de elever som har viljan och förmågan att gå snabbare fram.
  3. Speciallärare måste också ha behörighet i de ämnen de undervisar i En elev som behöver speciellt stöd i matematik kan behöva hjälp av en speciallärare som är särskilt kunnig i matematik. Det är en förmån att få specialisthjälp.
  4. Alla lärare ska vara behöriga i ämne och skolformer Eleverna har rätt till såväl välutbildade speciallärare som lärare.
  5. Inför speciallärargaranti för eleverna i grundskolan Inför skyndsamt en speciallärargaranti. I det fall då elevernas behov av stöd inte kan tillgodoses ska eleven ha rätt till undervisning av speciallärare med adekvata ämneskunskaper.
  6. Fördjupad analys krävs av de specialpedagogiska insatserna En utredning måste se över de specialpedagogiska insatserna och grundskolans utformning i förhållande till elever med sämre förutsättningar.

Undersökning nr LRUND020

I studien har 17 000 grundskolelever, födda 1982 och 1987, följts under flera år.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55