Arbetsmiljöundersökning 2008

Ingen ska behöva vara rädd i skolan! – Lärarnas Riksförbunds arbetsplatsundersökning 2008: Hot och våld i skolan

Nästan var femte lärare går till sitt arbete med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier. Samtidigt uppger närmare hälften av lärarna att våldet i skolan ökar. Färre än vart tionde fall anmäls.

– Resultatet av vår senaste arbetsmiljöundersökning säger oss att arbetssituationen är oacceptabel för enskilda lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Vi måste kunna tala om både det bästa med den svenska skolan - och det sämsta. Vi måste kunna se och erkänna det tv-serien Klass 9A visar – att det finns en fantastisk skola i vårt land!

– Men vi måste också kunna se och tala om det som vår undersökning visar. Nämligen att det finns skolor och klasser där lärare utsätts för våld, hot och trakasserier. Framförallt måste vi göra något för att motarbeta dessa negativa sidor i skolan, säger Metta Fjelkner.

Våld på arbetsplatsen

1 483 lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen deltog i undersökningen. Det visar sig att nästan en av tjugo lärare, 4,8 procent, utsätts för fysiskt våld kopplat till tjänsteutövningen, 6 procent för hot om fysiskt våld och 12,7 procent för andra trakasserier.

Av dem som utsatts för fysiskt våld uppger nästan hälften, 43,2 procent, att det skett vid upprepade tillfällen. Och närmare hälften av lärarna, 45,2 procent, säger att förekomsten av fysiskt våld, hot om fysiskt våld och andra trakasserier har ökat i skolan.

Få anmälningar

Det inträffade polisanmäldes dock i mindre än vart tionde fall. Inte i något fall känner läraren till att anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket, vilket är anmärkningsvärt.

– Det är anmärkningsvärt få anmälningar. Ingen lärare och ingen elev får enligt arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser utsättas för hot, våld eller trakasserier av något slag. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet på ett sätt så att hotfulla och våldsamma händelser aldrig ska behöva inträffa, säger Metta Fjelkner.

Nya tekniken

Undersökningen visar att nya ”verktyg” används, som internet och mobilkamera. En av tjugo lärare har någon gång under den senaste tolvmånadersperioden själv trakasserats med koppling till sin tjänsteutövning genom att ha filmats med mobilkamera. Var fjärde lärare säger att de vet att någon kollega utsatts genom den nya tekniken.

Här kan man anta mörkertalet är mycket stort. Liknande undersökningar från Storbritannien uppger att 45 procent av lärarna har trakasserats genom e-post, 15 procent har fått hotfulla texter och 10 procent av lärarna har upprörts av texter om dem själva som finns på hemsidor på internet.

Undersökning nr LRUND025