Tystade lärare

Om att kunna framföra kritik i media

Lärarnas Riksförbund har låtit medlemmar i både den privata och offentliga sektorn besvara en enkät via nätet om deras inställning till att offentligt kritisera den skola de arbetar på.

Publicerad

Som kommunalt anställd lärare har man meddelarskydd, det vill säga man har rätt att tala med medier om förhållandena på sin skola, utan att arbetsgivaren får ta reda på vem som har lämnat uppgifterna. Detta gäller inte för privatanställda lärare.

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av de svarande lärarna, nästan 70 procent av de friskoleanställda och 53 procent av de kommunala lärarna, inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola.

Skillnaderna mellan lärare anställda i friskola och kommunal skola är förhållandevis små när det gäller rädsla för repressalier. Över hälften av lärarna tror att negativ kritik mot skolan skulle leda till repressalier.

De allra flesta lärare som ha känslan av att de skulle utsättas för påföljder om de offentligt ventilerade kritik tror att de skulle drabbas genom sämre löneutveckling. 51 procent av de kommunanställda och privatanställda lärarna tror att så skulle bli fallet. 30 respektive 35 procent av dem tror att de skulle få försämrade karriärmöjligheter, medan 18 procent av lärarna i friskolan även svarade att de fruktade för avsked eller avstängning om de skulle påtala negativ kritik i media.

Undersökning nr LRUND031

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55