Skolans finansiering ur ett likvärdighetsperspektiv

En rapportserie om skolans likvärdighet

Skillnaderna mellan vad olika kommuner spenderar på undervisningskostnad i skolorna är inte rimliga. Medan somliga kommuner satsar över 60 000 kronor per elev och år är motsvarande siffra för andra likartade kommuner blott hälften så stor. Detta drabbar framför allt elever med svag bakgrund. Samtidigt finns ett tydligt samband mellan vad undervisningen får kosta och vad eleverna presterar. Det visar en ny undersökningsrapport som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag.

Publicerad

Undersökningen, "Skolans finansiering ur ett likvärdighetsperspektiv" visar att det råder stor nationell olikhet i hur kommunerna fördelar sina resurser till skolan.

Fallstudier har gjorts av resursfördelningssystemet i ett antal kommuner. Det visar sig att pengarna till skolan fördelas väldigt olika, beroende på vilken kommun det handlar om. För den enskilde eleven kan det således betyda mycket vilken kommun man bor i.

Mot bakgrund av de alarmerande uppgifter som har framkommit om bristerna i likvärdighet i det svenska skolsystemet borde de politiska partierna enas om en strategi på nationell nivå. Den breda politiska uppslutningen kring devisen om att utjämna livschanser måste fyllas med mer än ord och fromma förhoppningar.

För Lärarnas Riksförbunds del är det viktigt att den statliga utredning om konsekvenserna av skolans kommunalisering som utbildningsminister Jan Björklund utlovat, snarast kommer till stånd. Även för den framtida forskningen borde det vara av stor betydelse att konsekvenserna av kommunaliseringen kartläggs.

Undersökning nr LRUND032

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55