Rika barn lära bäst?

Om klyftorna i den svenska skolan

Skollagen stipulerar att den svenska skolan ska vara likvärdig, det vill säga att utbildningen ska hålla en jämn kvalitet. Det svenska skolsystemet var under 1960- och 70-talet ett av världens mest likvärdiga och de svenska elev­prestationerna låg på topp.

Officiell statistik har de senaste åren tydligt indikerat att likvärdigheten brister och att svenska elevprestationer sjunker. Under 1990-talet drabbades Sverige av en ekonomisk kris och skolan genomlevde ett antal radikala reformer. En överblick av de rapporter som framför allt Skolverket publicerat de senaste åren ger vid handen att kön och föräldrars utbildningsnivå tycks spela en allt växande roll för studieprestationerna. Begreppet "likvärdig" är ett tämligen luddigt begrepp utan direkta förpliktelser. Har introduktionen av detta begrepp gjort elever från studieovana hem särskilt utsatta?

Lärarnas Riksförbund vill med denna rapport lyfta fram betydelsen av olika bakgrundsvariabler för skolframgång. I denna delrapport kommer endast vissa resultat presenteras från det mycket stora material vi beställt från Statistiska centralbyrån. I höst kommer en mer utförlig rapport.

Vi hoppas att resultaten ska stämma till eftertanke och att landets politiker inser att det är dags att ta itu med likvärdighetsproblematiken på allvar. Alla elever, oavsett bakgrund, måste få samma förutsättningar för att nå skolans nationella mål.

Undersökning nr LRUND044