Rätt utbildad — fel använd

Att vara ny i läraryrket

Den absolut viktigaste och alarmerande slutsatsen vi kan dra av denna undersökning är att de anställningar nya lärare får inte överensstämmer med deras utbildning.

I och med införandet av lärarlegitimation ställs krav på ett års introduktionsperiod där undervisningen ”i huvudsak” ska bedrivas i rätt skolform och rätt ämnen. Enligt våra beräkningar skulle endast 62 procent av de lärare som tog examen under första halvåret 2011 kunnat leva upp till detta krav om det gällt för dem.

Sammanfattning:

  • Det är en orimlig situation och skolhuvudmännen måste nu ta krafttag för att styra upp tjänstefördelningarna ute på skolorna.
  • Lärarutbildningen måste på sikt dimensioneras efter skolornas behov.
  • Det krävs ett nationellt krafttag för att locka studenter till lärarutbildning med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen, från årskurs 4 och uppåt. Något måste göras för att motivera dem som går ut teknik- och naturvetenskapliga programmet att söka till lärarutbildning.
  • Läraryrket måste bli ett mer attraktivt alternativ till andra yrken med liknande ämnesinriktning. Det handlar förstås om lön och arbetsvillkor men man måste kanske även våga titta på själva studievillkoren.

En tolkning av resultaten skulle kunna vara att det centrala innehållet för kurserna gör att lärarna till skillnad från tidigare relaterar ett obligatoriskt innehåll till den tilldelade undervisningstiden. Det centrala innehållet för varje kurs är en nyhet i och med GY2011-reformen.

Ett annat resultat vi ser i undersökningen är att de nya lärarna hade behövt mer stöd från sin arbetsgivare. Nästan fyra av tio upplever att de inte fått tillräckligt stöd från skol­ledningen och även om betydligt fler är nöjda med stödet från kollegor så menar de att arbetsgivarna inte heller gör tillräckligt för att kollegorna ska kunna ge stöd.

Undersökning nr LRUND062

De svarande

711 personer påbörjade enkäten varav 555 kvinnor och 156 män. I enkäten har vi ställt frågor kring deras etablering på arbetsmarknaden, anställningsförhållanden och hur mottagandet varit för dem som har fått arbete som lärare.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55