Individuella löner — kollektivt bakslag

Den 1 januari 1996 lämnades tariffsystemet för de kommunalt anställda lärarna. Ur ett lärarperspektiv har resultaten av systemförändringen varit usla.
I Lärarnas Riksförbunds undersökning Individuella löner – kollektivt bakslag svarar 1 580 lärare i svenska grund- och gymnasieskolan på frågor om hur de lönesätts och vilka samband de ser mellan sina egna prestationer och sin lön. 

Undersökningen visar bland annat:

  • Att sex av tio lärare inte fått något besök av lönesättande chef när de undervisar.
  • Att sju av tio lärare uppger att de under detta läsår inte har haft något samtal med sin rektor om sina elevers resultatutveckling.
  • Att var tredje lärare har blivit lönesatt utan att ett lönesamtal har ägt rum.
  • Att två av tre lärare inte ser något samband mellan hur de utför sitt lärararbete och hur de lönesätts.

Resultaten i undersökningen är ytterligare ett underkännande av hur lönesättningen av Sveriges lärare fungerar. De senaste årtiondena har löneutvecklingen för lärare i grund- och gymnasieskolan halkat efter andra yrkesgruppers, trots att lärares ansvar har utvidgats och antalet arbetsuppgifter utöver undervisningen ökat kraftigt. Det utökade samhällsuppdrag som lärarna givits via statliga beslut, har åtföljts av politiska uttalanden om att lärarnas löner måste öka i takt med det ökade ansvaret. Verkligheten är annorlunda. Många arbetsgivare använder lönesättningen för att utjämna löneskillnader mellan grupper och individer samt låter de centralt avtalade kollektiva lägsta utfallsnivåerna bli tak i de lokala löneförhandlingarna.

Undersökning nr LRUND065