Nya lärares introduktionsperiod — hot eller möjlighet

Undersökningen Nya lärares introduktionsperiod – hot eller möjlighet belyser de faror studerandeföreningen ser med introduktionsperioden för nyut­examinerade lärare. Men den ger också förslag på möjliga vägar för att undan­röja de hot som LR Stud befarar kan stjälpa både enskilda lärare och hela legitimationsreformen.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR Stud) är positiva till en introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare, eftersom de anser att den första perioden i yrket är tuffast. Det är dock viktigt att introduktionsperioden håller hög kvalitet. Självfallet är även möjligheten att få ut sin lärarlegitimation av största intresse för lärarstudenterna.

Om intentionerna med introduktionsperioden blir verklighet är den en möjlighet, en möjlighet att få en bättre start in i ett krävande yrke. En möjlighet till minskad arbetsbörda och ett utökat stöd, dels av en erfaren lärare, en mentor, dels av sin rektor. En möjlighet till att diskutera sin egen undervisning och lärarrollen för att utvecklas i yrket. 

Om intentionerna med introduktionsperioden inte blir verklighet är den ett hot, ett hot om att stängas ute från det yrke man satsat många år av sitt liv för att utbilda sig till. Ett hot om att tvingas acceptera halvdana lösningar för att trots allt få det intyg som krävs för att få ut sin lärarlegitimation.

LR Stud vill med rapporten Nya lärares introduktionsperiod – hot eller möjlighet beskriva bakgrunden, lyfta de farhågor de ser och ge förslag på möjliga vägar för att undanröja de hot som de befarar kan stjälpa både enskilda lärare och hela legitimationsreformen. I rapporten redovisas bland annat 600 lärarstudenters svar på frågor om introduktionsperioden.

Möjliga vägar till ett fungerande introduktionssystem

Nedanstående förslag kan var för sig, eller i kombination med varandra, bidra till att nya lärare får den introduktion som behövs för att erhålla lärarlegitimation:

  • Staten ska, i dialog med skolhuvudmännen, skapa ett system likt det skotska eller läkarnas AT-tjänster. Varje huvudman/region får i uppdrag att tillhandahålla ett visst antal tjänster. Nya lärare som är beredda att flytta erbjuds högre lön eller andra förmåner, exempelvis en viss avskrivning av studieskulder.
  • Staten ersätter huvudmännen för vad det faktiskt kostar att erbjuda en fungerande introduktionsperiod. I stället för dagens låga ersättningsbelopp, som dessutom är dolt i det generella statsbidraget, betalas 100 000 kronor (för ett läsår) ut direkt till den huvudman, alternativt rektor, som anställer en lärare under introduktion.
  • Lärarutbildningen dimensioneras så att det skapas ett bättre förhållande mellan utbud och efterfrågan på lärare med olika inriktning. Dagens överskott av vissa, och underskott av andra, lärarkategorier försvårar att få något av de ovanstående förslagen att fungera fullt ut.
  • Mentorn och den nya läraren garanteras en minskning av andra arbetsuppgifter inom den reglerade arbetstiden. Detta bör motsvara 30 procent av den nya lärarens och tio procent av mentorns arbetstid.
  • Mentorskap för nyexaminerade ingår i ett system med karriärsteg för erfarna lärare. Stegen ska vara kopplade till en garanterad löneutveckling.
  • Vissa lärosäten ges ett särskilt uppdrag att i samarbete med huvudmännen utforma utbildningar, dels för mentorerna som ska stödja de nya lärarna under introduktionsperioden, dels för rektorerna som ska ansvara för planering och genomförande av introduktionen samt bedöma den nya lärarens lämplighet att erhålla lärarlegitimation.
  • Ett system utformas även för kompetensutveckling av de lärare som genomför sin introduktionsperiod.

Undersökning nr LRUND069

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55