En stor livsuppgift med låg livslön

En undersökning av lärarlönerna

I Lärarnas Riksförbunds undersökning En stor livsuppgift med låg livslön beskrivs svenska lärares lönestruktur. Lärarnas löner jämförs också med andra, jämförbara akademikeryrkens löner.

Publicerad

Undersökningen visar att de svenska lärarlönerna är anmärkningsvärt samman-pressade i jämförelse med andra akademikeryrkens samt andra europeiska länders lärarlöner.

Den dåliga löneutvecklingen för svenska lärare har haft stor betydelse för rekryteringen till lärarutbildningen. Söktrycket har sjunkit på ett dramatiskt sätt, vilket i förlängningen hotar kvaliteten i den svenska skolan. För att förhindra att det svenska utbildningssystemet havererar måste söktrycket till lärarutbildningarna återskapas. Läraryrket måste återigen framstå som attraktivt, och större fokus måste riktas mot skolans nationella uppdrag och måluppfyllelse, där karriärtjänster utgör en viktig beståndsdel.

Om inte denna negativa utveckling bryts stundar snart en kris i svensk skola när de stora pensionsavgångarna i lärarkåren slår igenom.

Lärarnas Riksförbunds förslag

  • Lärarnas löner måste höjas med 10 000 kronor i dagens penningvärde. Lång och specialiserad utbildning måste vara lönsam. Läraryrket är ansvarsfyllt, avancerat och komplext. Det finns ett starkt samband mellan svagt sökandetryck till lärar­utbildningen och den dåliga löneutvecklingen för lärare under de senaste 20 åren. Lärarnas Riksförbund menar att radikala lönesatsningar nu behövs för lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Nu är det upp till centrala parter att visa att skolan är ett prioriterat område.
  • Inför tydliga karriärsteg för lärare. Lärare måste erbjudas möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Lärarnas Riksförbund föreslår att det inrättas fasta karriärsteg för lärare. Förbundet menar att legitimerade lärare ska kunna avancera till förste lärare och/eller till lektor. Karriärstegen ska vara tydligt definierade i Skollagen och innebära kraftigt höjd lön. Som riktmärke anser förbundet att en lektor ska ligga cirka 50 procent högre än den legitimerade läraren. Karriärstegen innebär ett kombinerat system för att dels lyfta kunskapsnivån i skolan och dels locka de mest lämpliga studenterna att välja läraryrket.
  • Höj lärarnas ingångslöner markant. Enligt det välrenommerade konsultbolaget McKinsey är höga ingångslöner för lärare något som tydligt signalerar hur lärare värderas och prioriteras i ett land. Ur detta perspektiv är det orimligt att tänka sig att den svenska skolan ska vara en attraktiv framtida arbetsgivare för dagens högskolestudenter, när exempelvis civilingenjörer tidigt i sitt yrkesliv har en lön på drygt 34 000 kronor, vilket är mer än vad slutlönen är för många gymnasielärare med 40 år i yrket.

Undersökning nr LRUND071

Lokala versioner av undersökningen

Undersökningen finns i lokala versioner för följande kommuner: Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.. Vill du ha tag på en pdf eller ett tryckt exemplar av en lokal version, mejla distribution@lr.se. Den nationella versionen hittar du nedan.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55