Nordiska språk i svenskundervisningen

Undersökningen Nordiska språk i svenskundervisningen visar att stor andel av lärarna i svenska själva uttrycker att de inte har tillräcklig kompetens för undervisning i nordiska språk inom sitt ämne. 

Inför år 2012 Bok- och biblioteksmässa i Göteborg har Lärarnas Riksförbund genomfört en kartläggning bland medlemmarna för att få veta hur det ser ut med undervisningen i ”nordiska språk” i svenskämnet. Enkäten har skickats till tre grupper av lärare, de som undervisar i svenska i årskurserna 4–6 och 7–9 i grundskolan samt de som undervisar i gymnasieskolan. Totalt har drygt 900 lärare svarat på frågorna.

I enkäten ville vi  ha svar på dels om lärarna själva upplever att de har tillräcklig utbildning för undervisningen om ”nordiska språk”, dels hur de upplever att deras egen undervisning ger eleverna möjlighet att nå uppsatta mål för området.

Utifrån undersökningen kan vi dra slutsatsen att en alltför stor andel av lärarna själva uttrycker att de inte har tillräcklig kompetens på detta område, vilket visar sig i en undervisning som inte täcker in det centrala området och inte ger eleverna tillräckliga möjligheter att nå de uppsatta kunskapskraven. För många av lärarna, som ändå upplever sig ha tillräcklig kompetens finns andra praktiska hinder som i sin tur ger negativa effekter på undervisningen.

Därför krävs att:

  • andelen behöriga lärare i svenska ökar, framför allt i grundskolan men även i gymnasieskolan
  • området nordiska språk, för alla blivande lärare som ska undervisa i svenska, ingår i lärarutbildningen
  • fortbildning erbjuds på området nordiska språk, dels genom kurser, dels genom att lärare i de nordiska länderna ges möjlighet till studiebesök och undervisningsutbyte
  • de nya kurs- och ämnesplanerna utvärderas i förhållande till den tid ämnet ges i grundskolans timplan, samt att
  • det för gymnasieskolans kurser fastslås att varje poäng ska motsvaras av minst en lärarledd undervisningstimme.

Undersökning nr LRUND072