Upp till bevis — anta löneutmaningen!

Lärarnas Riksförbunds rapport Upp till bevis – anta löneutmaningen! visar att resultatet av 2012 års avtalsrörelse är en otillräcklig start och att centrala parter inte kan slå sig till ro för att undvika en uppsägning av avtalet. Trots att ledande företrädare för SKL tydligt markerat att de garanterade löneutfallen i det nya löneavtalet inte ska ses som ett tak utan som ett golv, är det precis vad som hänt. De flesta hamnar kring 4,2 för 2012.

Publicerad

Vår uppföljning visar att det finns ett alltför stort antal kommuner som inte har förstått allvaret i att inte fullfölja avtalets intentioner. Tråkigt nog innehåller denna lista alldeles för många kommuner som vi tidigare har pekat ut för att ligga i löneligans absoluta bottenskikt.

I botten finns ett fyrtiotal kommuner. Om inte tempot dras upp och betydligt fler kommuner inser att de måste vara med på banan, kan en förtida uppsägning bli oundviklig.

Varför delar exempelvis inte Aneby, Finspång, Kristinehamn, Malmö, Norrköping och Vansbro Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, syn på behovet att uppvärdera läraryrket?

I dag hotar de låga lärarlönerna välfärden. En hög allmän utbildningsnivå är en av de få möjliga konkurrensfördelarna som Sverige i längden kan ha gentemot omvärlden, där grund- och gymnasieskolan lägger grunden till en konkurrenskraftig arbetskraft. Åtskilliga studier visar att det är de enskilda lärarna som är den enskilt största faktorn för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning i grund- och gymnasieskolan. Det gäller följaktligen att arbetsgivarna erbjuder attraktiva löner och utvecklingsmöjligheter för att de mest lämpade också ska välja läraryrket – i konkurrens med andra kvalificerade akademikeryrken.

Men det finns ljuspunkter. Kommuner som föregår med gott exempel är bland annat Lekeberg med hela 9,5 procents lönepåslag på lärarna, samt Västerås och Strömstad som ligger över 5 procent.

Nu måste kommunerna ta sitt samhällsansvar för skolan och satsa på lärarna.

Lärarnas Riksförbunds förslag:

Lärarnas löner måste höjas med minst 10 000 kronor i dagens penningvärde

Lång och specialiserad utbildning måste vara lönsam. Läraryrket är ansvarsfyllt, avancerat och komplext. Det finns ett starkt samband mellan svagt sökandetryck till lärarutbildningen och den dåliga löneutvecklingen för lärare under de senaste 20 åren. Lärarnas Riksförbund menar att radikala lönesatsningar nu behövs för lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Nu är det upp till lokala parter att visa att skolan är ett prioriterat område. I kommande löneöversyner måste betydande steg tas mot en höjning av lärarnas löner med 10 000 kronor i månaden. I dag startar många lärare sitt yrkesliv med en lön på cirka 20 000 kronor i månaden. Detta ska jämföras med andra akademiska yrken, med lika lång utbildningstid, som startar vid 30 000 kronor i månaden.

Inrätta karriärtjänster för lärare

För att läraryrket ska uppvärderas räcker det inte med att lärarna får höga lönepåslag de kommande åren. Lärare måste också erbjudas möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Vi uppmanar samtliga kommuner att ta chansen och börja inrätta de statligt finansierade karriärtjänsterna; förstelärare respektive lektor. Karriärstegen innebär ett kombinerat system för att dels lyfta kunskapsnivån i skolan och dels locka de mest lämpliga studenterna att välja läraryrket.

Höj lärarnas ingångslöner markant

Enligt det välrenommerade konsultbolaget McKinsey är höga ingångslöner för lärare något som tydligt signalerar hur lärare värderas och prioriteras i ett land. Ur detta perspektiv är det orimligt att tänka sig att den svenska skolan ska vara en attraktiv framtida arbetsgivare för dagens högskolestudenter, när exempelvis civilingenjörer tidigt i sitt yrkesliv har en lön på drygt 33 000 kronor, vilket är mer än vad slutlönen är för många gymnasielärare med 40 år i yrket.

Mer än märket

För att läraryrket ska uppvärderas krävs att lärarna får betydligt mer än märket 2013-2015. Det går inte att förlita sig på att avtalsvärdet var högt 2012 utan lärarna måste få betydligt mer än andra även de kommande åren för att inte löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara yrken ska fortsätta att öka. Nu gäller det att kommunerna vågar fullfölja partsavsikten i HÖK 12.

Kommunerna har nu en sista chans att visa att de klarar av sitt ansvar för skolan. Nu gäller det att lyfta Sveriges viktigaste yrke. Detta gäller inte minst landets sämsta lönekommuner. Lyckas inte kommunerna och SKL att via det avtal som nu är tecknat att uppvärdera läraryrket kommer förtroendet för enskilda kommuner och för SKL att vara förbrukat.

Undersökning nr LRUND078

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55