Stäm upp! Om musik­ämnet i svensk grund­skola

En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation

Undersökningen visar att lärarna i stor utsträckning känner att de utbildningsmässigt har förutsättningar att bedriva undervisning i musik enligt den nya läroplanen och kursplanen i ämnet. Tyvärr anser nära 90 procent av lärarna att de inte har tid för den nödvändiga dokumentationen och reflektionen för att planera undervisningen ordentligt.

Publicerad

Att undervisa i snitt 230 elever per vecka kräver tid för dokumentation och reflektion.

Några huvudresultat av undersökningen:

  • En stor majoritet av lärarna i musik, 70 procent, svarar att de har tillräckliga utbildnings­mässiga förutsätt­ningar för att bedriva undervisning enligt den nya läroplanen för grundskolan. Lärare som undervisar i högstadiet svarar i något högre utsträckning att de har tillräckliga utbildnings­mässiga förutsättningar, jämfört med de lärare som undervisar i låg- och mellan­stadiet.
Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola – En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation
  • Fler än var tredje lärare svarar att de inte har en ändamålsenlig lokal att bedriva undervisningen i, alltså en musiksal.
  • Fler än var tredje lärare svarar att man inte anser att utrustningen i ämnet är tillräcklig för att möjliggöra undervisningen. Detta hänger givetvis delvis ihop med frågan ovan. Fattas ändamålsenlig lokal fattas oftast ändamålsenlig utrustning.
  • I snitt undervisar en musiklärare 232 elever per vecka i musikämnet. De undervisar i snitt 11 elevgrupper i veckan om i snitt 21 elever i varje grupp. Vanligtvis varierar elevantalen mellan 150 och 300 elever i veckan. I extremfallen undervisar en lärare så mycket som 400 elever i veckan. Sällan är halvklassindelning möjlig.
  • En överväldigande majoritet av lärarna i musik, 87 procent, hävdar att de inte har tillräckligt med tid för dokumentation och reflektion. Det innebär att de inte hinner följa upp varje elev i tillräcklig utsträckning, samt har svårt att få tid till lektionsplanering.

Förslag:

  • Undervisningsgrupperna måste anpassas efter musikämnets förutsättningar och de krav som ställs enligt kursplanen. En reglering om mindre undervisningsgrupper måste övervägas så att de musicerande och musikskapande momenten genomförs med grupper om max 15 elever. Detta är också en arbetsmiljöfråga för musiklärarna. Arbetsmiljöverket rekommenderar just ett maxtal för de ljudintensiva momenten om 15 elever.
  • Skollagens regler om ändamålsenliga lokaler måste skärpas och tydliggöras, samt att lokalerna måste vara utrustade med de verktyg (i det här fallet instrument med mera) som undervisningen kräver. Fortbildningen i musikämnet behöver stärkas, något denna undersökning visar. Det gäller även för lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet, då musikämnet sällan prioriteras för dessa lärare.

Undersökning nr LRUND079

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55