IT i undervisningen

Om lärares syften, användande och hinder

1 700 lärare som arbetar i grundskolan, gymnasie­skolan och vuxen­utbildningen har svarat på frågor om vilken tillgång de har till datorer i sina skolor, i vilken utsträckning de använder IT i sin under­visning, i vilka syften de använder IT samt vilka hinder de ser för ytterli­gare IT-användning i deras undervisning.

Undersökningen visar:

  • Tillgången till datorer i skolan har ökat de senaste åren. 89 procent av lärarna i under­sökningen har tillgång till en egen bärbar dator via sin arbets­plats. 2010 var siffran 65 procent. Även tillgången till elevda­torer ökar, men det finns skillnader inom landet. Fler elever i förorts­kommuner till storstäder har egna datorer (54 procent) jämfört med elever i gles­bygds­kom­muner (38 procent).
IT i undervisningen – Om lärares syften, användande och hinder
  • Mer än hälften av lärarna använder IT i sin undervisning de flesta eller mer än hälften av lektionerna under en vecka. Yngre lärare tenderar att använda IT i något större utsträckning än äldre. Även lärare i hu­manioraämnen (främst språk och samhällsvetenskaper) använder IT i större utsträckning än lärare i naturvetenskapliga och praktisk-estetiska ämnen.
  • En stor andel av lärarna anser att deras undervisning förbättrats genom IT-användningen samt att flera elevgrupper anses gynnas av IT i undervisningen. Främst gynnas elever i behov av särskilt stöd av IT i undervisningen, men även högpresterande och studiemotiverade elever.
  • Hinder för ytterligare ökad användning av IT i under­visningen är att arbetstiden inte räcker till för planering och förbe­redelser för ytterligare sådana moment. Lärarna efterlyser också digitala läromedel, fler elevdatorer och andra IT-verktyg som smartboards och liknande. Även otillräcklig fortbildning framhålls som ett hinder av lärarna.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser

IT i undervisningen — inte endast en fråga om tillgång

En nödvändig förutsättning för att kunna använda IT i under­visningen är att det i skolan finns både lärar- och elevdatorer. Undersökningen indikerar att den svenska skolan har tagit stora kliv framåt på detta område på bara några år. Däremot är tillgång till datorer inte ett tillräck­ligt villkor för att IT ska användas i under­visningen, i synnerhet inte för att bidra till en verklig utveckling av undervisningen. För att detta ska ske krävs metodutveckling, forskning och vidareutbildning av lärare. Undersökningen visar att lärarna redan använder IT i stor utsträckning, men att ett betydelse­fullt hinder för att de ska kunna använda det i ännu större utsträckning är att arbetstiden ofta inte räcker till för att planera och förbereda ytterligare moment. Att komma på innovativa didaktiska idéer om hur IT kan användas i undervisningen för att i verklig mening utveckla undervisningen tar tid, och måste få ta tid.

Lärarnas Riksförbund efterlyser därför en tydlig satsning på ett organi­serat erfarenhetsutbyte kring ökad IT-användning i skolan, där lärare – lokalt och nationellt – regelbundet får träffas för erfarenhets­utbyte, råd och inspiration kring användning.

Respektera lärarnas autonomi — lärarna bestämmer över sin undervisning

Undersökningen visar att en majoritet av lärarna använder IT i sin undervisning, de flesta eller mer än hälften av alla lektioner under en vecka. Åtta av tio lärare uppger också att de skulle vilja använda IT i ännu större utsträckning än de gör i dag.

Trots detta finns det en tendens i den skolpolitiska debatten att man dels snabbt vill öka IT-användandet ytterligare, dels att vissa – politiker och skolhuvudmän i synnerhet – ibland till och med vill anvisa vilka meto­der lärarna ska arbeta efter. Forskningsresultat som visar vilken effekt olika metoder kan ha ska absolut tas i beaktande. Men det krävs också en viktigt insikt. Det är insikten att varje enskild lärare är som mest ef­fektiv i sin undervisning när denne känner sig förtrogen med det stoff, metoder och läromedel som används. Lärare måste utifrån sin erfaren­het, sitt kunnande, sina styrkor och sin elevgrupp få välja vilka un­dervisningsmetoder och läromedel som ska användas. Den principen genomsyrar skolans styrdokument och den principen måste genomsyra debatten om IT i undervisningen.

IT i undervisningen — en metodfråga för lärarutbildningen

Att bara köpa in datorer till skolan bidrar inte, som tidigare konstate­rats, av sig självt till att undervisningen utvecklas. Att övergå från att skriva punkter på en whiteboard­tavla till att ha dem förberedda i en powerpoint­presentation kan inte ses som revolutionerande utveckling av undervisningen. Av dessa skäl måste IT i under­visningen bli en na­turlig del av en återupprättad metod­utbildning i lärarutbildningen. Ett sådant inslag måste handla om vilka styrkor och svagheter olika läro­medel och metoder har och vad respektive metod och läromedel kan bidra med till den enskilda blivande lärarens undervisning.

Undersökning nr LRUND080

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55