IT i undervisningen

Om lärares syften, användande och hinder

1 700 lärare som arbetar i grundskolan, gymnasie­skolan och vuxen­utbildningen har svarat på frågor om vilken tillgång de har till datorer i sina skolor, i vilken utsträckning de använder IT i sin under­visning, i vilka syften de använder IT samt vilka hinder de ser för ytterli­gare IT-användning i deras undervisning.

Undersökningen visar:

  • Tillgången till datorer i skolan har ökat de senaste åren. 89 procent av lärarna i under­sökningen har tillgång till en egen bärbar dator via sin arbets­plats. 2010 var siffran 65 procent. Även tillgången till elevda­torer ökar, men det finns skillnader inom landet. Fler elever i förorts­kommuner till storstäder har egna datorer (54 procent) jämfört med elever i gles­bygds­kom­muner (38 procent).
IT i undervisningen – Om lärares syften, användande och hinder
  • Mer än hälften av lärarna använder IT i sin undervisning de flesta eller mer än hälften av lektionerna under en vecka. Yngre lärare tenderar att använda IT i något större utsträckning än äldre. Även lärare i hu­manioraämnen (främst språk och samhällsvetenskaper) använder IT i större utsträckning än lärare i naturvetenskapliga och praktisk-estetiska ämnen.
  • En stor andel av lärarna anser att deras undervisning förbättrats genom IT-användningen samt att flera elevgrupper anses gynnas av IT i undervisningen. Främst gynnas elever i behov av särskilt stöd av IT i undervisningen, men även högpresterande och studiemotiverade elever.
  • Hinder för ytterligare ökad användning av IT i under­visningen är att arbetstiden inte räcker till för planering och förbe­redelser för ytterligare sådana moment. Lärarna efterlyser också digitala läromedel, fler elevdatorer och andra IT-verktyg som smartboards och liknande. Även otillräcklig fortbildning framhålls som ett hinder av lärarna.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser

IT i undervisningen — inte endast en fråga om tillgång

En nödvändig förutsättning för att kunna använda IT i under­visningen är att det i skolan finns både lärar- och elevdatorer. Undersökningen indikerar att den svenska skolan har tagit stora kliv framåt på detta område på bara några år. Däremot är tillgång till datorer inte ett tillräck­ligt villkor för att IT ska användas i under­visningen, i synnerhet inte för att bidra till en verklig utveckling av undervisningen. För att detta ska ske krävs metodutveckling, forskning och vidareutbildning av lärare. Undersökningen visar att lärarna redan använder IT i stor utsträckning, men att ett betydelse­fullt hinder för att de ska kunna använda det i ännu större utsträckning är att arbetstiden ofta inte räcker till för att planera och förbereda ytterligare moment. Att komma på innovativa didaktiska idéer om hur IT kan användas i undervisningen för att i verklig mening utveckla undervisningen tar tid, och måste få ta tid.

Lärarnas Riksförbund efterlyser därför en tydlig satsning på ett organi­serat erfarenhetsutbyte kring ökad IT-användning i skolan, där lärare – lokalt och nationellt – regelbundet får träffas för erfarenhets­utbyte, råd och inspiration kring användning.

Respektera lärarnas autonomi — lärarna bestämmer över sin undervisning

Undersökningen visar att en majoritet av lärarna använder IT i sin undervisning, de flesta eller mer än hälften av alla lektioner under en vecka. Åtta av tio lärare uppger också att de skulle vilja använda IT i ännu större utsträckning än de gör i dag.

Trots detta finns det en tendens i den skolpolitiska debatten att man dels snabbt vill öka IT-användandet ytterligare, dels att vissa – politiker och skolhuvudmän i synnerhet – ibland till och med vill anvisa vilka meto­der lärarna ska arbeta efter. Forskningsresultat som visar vilken effekt olika metoder kan ha ska absolut tas i beaktande. Men det krävs också en viktigt insikt. Det är insikten att varje enskild lärare är som mest ef­fektiv i sin undervisning när denne känner sig förtrogen med det stoff, metoder och läromedel som används. Lärare måste utifrån sin erfaren­het, sitt kunnande, sina styrkor och sin elevgrupp få välja vilka un­dervisningsmetoder och läromedel som ska användas. Den principen genomsyrar skolans styrdokument och den principen måste genomsyra debatten om IT i undervisningen.

IT i undervisningen — en metodfråga för lärarutbildningen

Att bara köpa in datorer till skolan bidrar inte, som tidigare konstate­rats, av sig självt till att undervisningen utvecklas. Att övergå från att skriva punkter på en whiteboard­tavla till att ha dem förberedda i en powerpoint­presentation kan inte ses som revolutionerande utveckling av undervisningen. Av dessa skäl måste IT i under­visningen bli en na­turlig del av en återupprättad metod­utbildning i lärarutbildningen. Ett sådant inslag måste handla om vilka styrkor och svagheter olika läro­medel och metoder har och vad respektive metod och läromedel kan bidra med till den enskilda blivande lärarens undervisning.

Undersökning nr LRUND080