Om sexuell orientering och identitet i skolan

Lärarnas Riksförbund har skickat ut en mejlenkät till 2 600 lärare i grund- och gymnasieskolan med frågor om hur de uppfattar klimatet för lärare och elever som tillhör HBTQ-gruppen på den skola där de arbetar.

En majoritet av lärarna, 71 procent, svarar att skolan de arbetar på har en generellt tolerant attityd, det vill säga att det inte upplevs som ett problem på skolan att en lärare är öppet homo- eller bisexuell. Detsamma gäller för elever som är öppet homo- eller bisexuella.

Var tionde lärare anser att inte råder en tolerant inställning på den skola där de arbetar.

Om sexuell orientering och identitet i skolan

Samtidigt som den generella attityden beskrivs som överlag positiv på de skolor där lärarna i denna undersökning arbetar, framgår det tydligt att det finns enskilda personer, både lärare och elever, som skulle ha problem med att en öppet homo- eller bisexuell lärare skulle börja arbeta på skolan. 45 procent av lärarna svarar att det är på detta vis, medan 25 procent svarar att de inte vet.

Av de 45 procenten som svarade att det finns enstaka personer som skulle ha problem med homo- eller bisexuella lärare, svarar 85 procent att det rör sig om enstaka elever och 59 procent att det i stället/också handlar om enstaka lärare.

Några huvudresultat av undersökningen:

  • 40 procent av de svarande lärarna tror att lärarna på den skola där de jobbar skulle uppleva det problematiskt/ mer problematiskt om en lärare var transperson, jämfört med homo- eller bisexuell. Det samma gäller frågan om hur lärarna i denna undersökning tror att deras kollegor skulle uppleva en elev som är transperson, jämfört med elever som är homo- eller bisexuella. Det framgår dock att lärarna i något större utsträckning tror att kollegorna skulle uppleva det som mer problematiskt med en lärare som är transperson, än en elev som är detta. En relativt stor andel lärare svarar dock att de inte vet, cirka var tredje lärare.
  • 70 procent av lärarna i enkäten känner sig trygga med att hantera värdegrundsfrågor som handlar om sexuell orientering och olika identiteter gentemot eleverna. 28 procent säger att de skulle behöva mer kunskap om detta. Endast två procent upplever det som problematiskt att hantera dessa frågor.
  • Endast hälften av lärarna i undersökningen, 54 procent, säger att arbetsorganisationen på deras skola klarar av att hantera konflikter/ trakasserier som har med sexuell läggning/identitet att göra. 27 procent svarar att de inte vet om skolan klarar av denna typ av ärenden, vilket måste betecknas som allvarligt.

Förslag:

  • Lärarnas Riksförbund vill lansera det öppna klassrummet. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella läggning, skolan ska därmed utgöra en fristad för tolerans. Förbundet kommer därför att anordna medlems­seminarier tillsammans med studerande­organisa­tionen för att göra lärare mera trygga att hantera denna typ av frågor.

Undersökning nr LRUND083

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55