Arbetsmiljöundersökning 2013

Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport – Genomförd bland lärare våren 2013

I den arbetsmiljörapport som Lärarnas Riksförbund genomförde bland lärare våren 2013 visar resultaten att många upplever att arbetssituationen medför stress, en alltför hög arbetsbelastning och en negativ påverkan på privatlivet. Fler sjukskriver sig av fysiska orsaker och många arbetar sjuka. Färre utsätts dock för hot och våld.

Publicerad

I 2013 års arbetsmiljöundersökning bland lärare framträder tre huvudresultat. När de svarande beskriver läraryrket framträder bilden av ett yrke som är viktigt, intressant och stimulerande. När de i stället beskriver sin arbetssituation framstår bristande löneutveckling, karriärvägar och för många en nära på övermäktig arbetsbörda som mindre lockande.

Vi ser också att andelen lärare som upplevt diskriminering, trakasserier eller hot och våld tycks ha minskat något.De svarande lärarna beskriver ett yrke som är fritt och självständigt, tillför andra och samhället något positivt, är intellektuellt stimulerande, där nytänkande och initiativ värderas högt. Lärarna upplever en god arbetsgemenskap med sina kollegor, som också i stor utsträckning ger dem stöd och återkoppling på det egna arbetet. Lärarna uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt. Samtidigt upplever många lärare en konstant stress i arbetet och en orimlig arbetsbörda. Arbetet har också ofta en negativ inverkan på livet i övrigt, med sömnsvårigheter, magont, huvudvärk och ljudkänslighet.

Fler än sju av tio lärare svarar att deras fritid ofta eller ibland påverkas negativt av deras arbetssituation. Absolut sämst med yrket tycks vara möjligheterna till löneutveckling och karriär. Detta avspeglas i lärarnas syn på yrkets status i andras ögon. Så många som sju av tio lärare anser att deras yrke nästan inte eller inte alls ger dem status utanför skolan. När det gäller själva arbetssituationen är lärarna mest missnöjda med den administrativa arbetsbelastningen samt med bristande stöd och återkoppling från skolledningen.

De reformer som genomförts i skolan de senaste åren har ofta medfört en utökning av arbetsuppgifter och för nio av tio svarande lärare en ökad arbetsbörda. Här har på senare tid från regeringen aviserats nya reformer avsedda att minska kraven på dokumentation och administrativa arbetsuppgifter. Vår undersökning visar att det är helt nödvändigt att dessa reformer bidrar till rejäla minskningar i lärarnas arbetsbörda. Detta inte minst för att vi ser att lärare som upplever sin arbetsbörda som mer rimlig känner en betydligt större glädje inför att gå till arbetet.

När det gäller lärare som är sjukskrivna vid undersökningstillfället ser vi jämfört med vår undersökning 2011 en viss minskning. Det är trots det lika många nu som då som är långtidssjukskrivna och andelen som anger att de är sjukskrivna av fysiska skäl har ökat. Många uppger också att deras sjukskrivning är arbetsrelaterad. Vi ser också att många lärare går till arbetet trots att de är sjuka. Det kan till stor del förklaras av att arbetsgivaren inte tar in vikarie vid sjukdom utan det är kollegor och/eller elever som drabbas om läraren är frånvarande.

Avslutningsvis ser vi en minskning när det gäller upplevd diskriminering från arbetsgivaren, trakasserier från kollegor och arbetsgivare samt av hot och våld från elever. Men, det är fortfarande en av fyra lärare som upplevt hot, våld, sexuella trakasserier eller någon annan kränkning från en elev, förälder, kollega eller arbetsgivare. Det är inte acceptabelt att så många lärare ska ha en så utsatt arbetssituation när det gäller deras egen person och säkerhet.

Undersökning nr LRUND084

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55