Undervisningstiden i gymnasieskolan

En undersökning av gymnasieskolans viktigaste resurs

I denna undersökning har vi ställt frågor till 1 000 gymnasielärare om hur mycket undervisningstid som läggs ut i de gymnasiegemensamma ämnenas första 100-poängskurser.

Lärarna har också fått bedöma om de anser att den utlagda undervisningstiden är tillräcklig i förhållande till kursmålen och i vilken utsträckning de anser att elevernas behov styr undervisningstidens fördelning.

Centrala resultat

Undersökningen visar bland annat:

  • Att spridningen är stor i hur mycket undervisningstid eleverna ges i kurserna. Inte endast är det en stor spridning mellan kurserna, utan även inom samma kurser. En tredjedel av lärarna uppger att 80 eller färre timmar läggs ut i 100-poängskurserna och endast fem procent av lärarna uppger att mer än 100 timmar läggs ut. Sammantaget uppger 79 procent av lärarna att det läggs ut mindre än 100 undervisningstimmar i kurserna, jämfört med att endast fem procent uppger att det läggs ut mer än 100 timmar.
  • Att elevernas undervisningsbehov i liten utsträckning styr fördelningen av undervisningstiden. En tredjedel av lärarna uppger att tidsfördelningen inte alls styrs av elevernas behov och en femtedel att det gör det i liten utsträckning. Var fjärde lärare uppger att de inte alls kan påverka fördelningen av undervisningstiden efter elevernas behov.
  • Att en stor majoritet av lärarna anser att fasta timplaner skulle förbättra måluppfyllelsen i gymnasieskolan. Tre av fyra lärare svarar att de tror att fasta timplaner för respektive kurs, där en gymnasiepoäng motsvaras av en undervisningstimme, skulle förbättra måluppfyllelsen i gymnasieskolan.

Undersökning nr LRUND088

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55