Språk är framtiden

En rapport om engelska och moderna språk

I undersökningen Språk är framtiden har 762 lärare i engelska och/eller moderna språk svarat på frågor om språkundervisningen.

Undersökningen visar att undervisningsgrupperna varierar stort i språk­ämnena, särskilt i engelska. Snittet för de största grupperna ligger på 24 elever, och nästan var femte engelsklärare uppger att största gruppen är på över 30 elever.

Lärarna uppger att gruppstorlekarna hindrar dem från att anpassa undervisningen så att alla elever kommer till sin rätt.

Språk är framtiden – En rapport om engelska och moderna språk

Olika språknivåer blandas

Lärarna i moderna språk undervisar ofta i klasser där elever som befinner sig på olika språknivåer i kurssystemet blandas. Hälften av lärarna hävdar att detta sker ofta eller ibland. Detta handlar inte om nivåindelning som lärarna beslutat om. Snarare rör det sig om att slå ihop grupper av organisatoriska och ekonomiska skäl.

Stora variationer i undervisningstid

Undervisningstiden i språk varierar stort i gymnasie­skolan. En 100-poängskurs i engelska motsvaras i genomsnitt av 86 timmar, enligt lärarna i undersökningen. Var tredje engelsklärare uppger att en 100-poängskurs motsvarar 80 timmar eller färre. Motsvarande genom­snitts­siffra för moderna språk är 79 timmar. Fyra av tio lärare i moderna språk hävdar att kurserna motsvarar 80 timmar eller färre.

En stor majoritet av språklärarna, över 80 procent, vill se en reglering av under­visnings­tiden i gymnasie­skolan, där en gymnasie­poäng motsvaras av en under­visnings­timme.

Många elever väljer att inte läsa ett modernt språk, och avhoppen från ämnet är relativt omfattande. En stor andel av lärarna i ämnet anser att moderna språk bör vara obligatoriskt i grundskolan, på gymnasieskolans hög­skole­förbe­redande program, eller både och.

Behov av fortbildning

Språklärarnas fortbildning går på sparlåga. 38 procent av engelsklärarna har fått någon form av ämnesdidaktisk språkfortbildning de senaste fem åren. Motsvarande siffra för lärarna i moderna språk är 42 procent. Cirka tio procent av språklärarna har fått fortbildning i ett land där språket talas de senaste fem åren. Lärarna uppger därför att behovet av fortbildning är mycket stort.

Fler läser spanska

Den officiella statistiken över moderna språkens utveckling beskriver att fler elever väljer språk både i grund- och gymnasieskolan. Detta är med stor sannolikhet en konsekvens av införda meritpoäng i gymnasieskolan. Däremot har en stor omfördelning av elever skett mellan de tre huvudspråken tyska, franska och spanska. Medan andelen som väljer tyska sjunkit radikalt har spanskan upplevt ett enormt uppsving. Endast 17 procent av eleverna i årskurs 9 läste tyska hösten 2012 medan 38 procent läste spanska. Förhållandet mellan dessa två språk är detsamma i gymnasieskolan.

Lärarnas Riksförbunds förslag

  • Rektorer bör få utbildning i schemaläggning. Språk­ämnena, precis som andra teoretiska ämnen, kräver sammanhållen undervisning där samtliga elever i gruppen närvarar. Den nationella timplanen för grundskolan måste stadieindelas per ämne. Det måste vara lätt att både lägga ut och utvärdera den minsta garanterade under­visnings­­tiden.
  • En nationellt fastställd timplan per kurs i gymnasie­skolan måste inrättas, där ett gymnasie­poäng mot­svaras av en undervisnings­timme.
  • Språklärarnas fortbildning måste stärkas, och den måste inriktas mot sådana moment som forskningen lyfter fram för framgångsrik språkundervisning.
  • Kursindelningen i engelska bör ses över för en rimligare dimensionering av undervisningstid och innehåll.
  • Undervisningsgruppernas storlek behöver regleras via maxtal. Vidare måste det finnas en garanti för eleverna att läsa de tre vanligast förekommande språken.

Undersökning nr LRUND089