Statliga karriärtjänster för lärare

En första utvärdering av implementeringen av karriärtjänster för lärare

Lärarnas Riksförbund har undersökt hur reformen med statligt finansierade karriärtjänster har genomförts hittills. Undersökningen visar att det finns många brister, till exempel att huvudmännen inte följer statens intentioner med reformen. Detta har också bekräftats av siffror från Skolverket.

Publicerad

Staten har varit tydlig med

  • att karriärreformen ska vara ett långsiktigt åtagande
  • att tjänsterna ska inrättas som fasta
  • att de statliga pengarna är permanenta.

Undersökningen, som genomfördes bland för­bundets ombud, visar att huvudmännen har agerat tvärt emot detta, vilket skadar reformens legiti­mitet. 86 procent av ombuden säger att tjänsterna inrättas som tidsbegränsade förord­nanden och 71 procent berättar att lönen betalas ut som lönetillägg.

Statliga karriärtjänster för lärare – En första utvärdering av implementeringen av karriärtjänster för lärare

Många huvudmän har också sett en chans att ändra i de avtalade arbetstidsreglerna i samband med att man ändrar titel till förstelärare eller lektor.

Undersökningen visar att endast ungefär hälften av huvudmännen har tagit fram en tjänstebeskrivning för karriärtjänsterna. Ännu färre har tagit fram konkreta kvalifikationskrav för dessa tjänster, utöver vad som står angivet i den statliga förordningen. Detta tyder på att huvudmännen i stor utsträckning inte riktigt vet hur de ska hantera karriärtjänsterna och vad man vill få ut av den statliga reformen.

Undersökningen visar att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet verkar vara överens på den lokala nivån om hur karriärtjänsterna ska hanteras. En majoritet av ombuden som medverkat i undersökningen bedömer att de lärare som utnämnts till karriärlärare är rätt lärare för uppdraget.

Slutsatser:

  • Lärarnas Riksförbund har verkat för att lärare ska kunna göra karriär i sitt yrke och är därför mycket positivt till reformen. Samtidigt har förbundet varnat för att ett otydligt regelverk leder till godtycke.
  • Undersökningen visar att staten har ett stort ansvar för att utforma ett regelverk som säkerställer att karriärtjänstreformen följer statens intentioner och minimerar risken för godtycke. Det är uppenbart att staten inte bidragit med detta nödvändiga regelverk för att karriärreformen ska bli den framgång som lärarna och skolan behöver.

Lärarnas Riksförbunds förslag:

  • Det bör vara obligatoriskt för huvudmännen att inrätta statligt finansierade karriärtjänster. Det är inte hållbart att olika huvudmän har olika ambitionsnivå för lärarnas yrkesutveckling, särskilt som staten bidrar med en mycket stor del av finansieringen. Huvud­männen måste följa statens intentioner med reformen, det vill säga inrätta fasta karriärtjänster med ny fast lön. Om inte detta sker måste staten justera i förordningen som reglerar reformen.
  • De lärare som utnämns till karriärlärare ska i huvud­sak ägna sig åt undervisning samt utvecklingen av denna. Därför bör arbetstidsregleringen för dessa lärare inte förändras. Med andra ord bör så kallad ferietjänst gälla för karriärlärarna.
  • Huvudmännen måste ta fram tjänstebeskrivning och kvalifikationskrav före utlysningen av karriärtjänsterna. Detta bör vara ett krav, då det tvingar arbetsgivarna att precisera hur de vill använda lärarna för att utveckla undervisningen.
  • Skolverket måste få i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hanteringen av de statliga karriärtjänsterna. Det gäller allt från tjänstebeskrivning och kvalifikationskrav till hur relevanta arbetsuppgifter kan formuleras.

Undersökning nr LRUND090

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55