Sverige behöver högre lärarlöner!

Hela listan: Så här mycket satsar din kommun på skolans viktigaste resurs

Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att Sveriges lärarlöner ligger lågt ur ett internationellt perspektiv: inom EU, OECD och de nordiska länderna.

Publicerad

Detta gäller för fullt jämförbara länder men även länder med sämre ekonomiska för­ut­sätt­ningar. Svenska lärare har dess­utom små möjlig­heter att göra lönekarriär utan att lämna undervisningen, i jämförelse med övriga OECD-länder. I princip samtliga OECD-länder erbjuder lärare bättre möjlig­heter till lönekarriär än Sverige.

I Sverige är lärarlönerna så låga att det är en förlustaffär att ut­bilda sig till lärare. I en jäm­förelse med danska gymnasie­lärare med 15 år i yrket tjänar de i genomsnitt 16 000 kronor mer i månaden jämfört med svenska gymnasielärare med lika lång tid i yrket.

Sverige behöver högre lärarlöner! – Hela listan: Så här mycket satsar din kommun på skolans viktigaste resurs

Det råder redan brist på behöriga lärare, och det kommer fortsatt att råda brist på lärare inom vissa ämnen. Vissa kommuner kommer att ha svårare än andra att rekrytera och behålla de få lärare som kommer att finnas.

Det varierar stort hur mycket kommunerna satsar på lärarlöner, trots att Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) uppmanat dem att satsa på lärarna. Många kommuner visar låga ambitioner för uppvärderingen av läraryrket. Ett stort antal kommuner har trots goda ekonomiska förutsättningar inte tagit sitt ansvar för lönebildningen.

Denna rapport visar att det finns en början till att uppvärdera läraryrket. Men det återstår mycket arbete och stora satsningar för att lärarlönerna ska uppvärderas till en nivå i samklang med samhällsvärde, ansvar och utbildning.

Lärarnas Riksförbund kräver en tydlig uppvärdering av lärarnas löner. Detta måste ske på flera olika sätt:

  • Höjda ingångslöner. Läraryrket måste ha en konkurrenskraftig ingångslön om minst 30 000 kronor i månaden för att lyfta yrkets status och attraktionskraft.
  • Högre lönenivå för lärarkollektivet. Lärares lönenivåer måste lyftas generellt – i alldeles för många år har Sveriges lärare släpat efter i lön jämfört med andra och därför måste den generella nivån höjas. Huvudmännen har ett direkt ansvar för att anta löneutmaningen.
  • Skolsystemet behöver minst 35 000 statliga karriärtjänster. Sveriges lärare måste få möjlighet att utvecklas och göra löne­karriär i sitt yrke utan att lämna undervisningen. De statliga karriär­tjänsterna är ett steg i rätt riktning, men dessa måste utvecklas ytterligare. Det är rimligt att var färde lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen blir föremål för en karriärtjänst. Det innebär att staten bör fördubbla antalet karriärtjänster. Vid sidan om det statliga initiativet måste även kommunerna ta sitt ansvar.
  • Inför riktade statsbidrag för att höja lärarlönerna. För att hela Sverige ska kunna leva och alla landets medborgare ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning måste till­gången på lärare överallt garanteras. Det är därför nödvändigt att staten med stats­bidrag finansierar lärar­lönerna. De nationella politikernas retorik måste omsättas till verklighet. Det är minst lika viktigt att invånare i kommuner med stark utflyttning och svag skatte­kraft har råd att ha kvalificerade lärare.

Undersökning nr LRUND094

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55