Med hela världen i klassrummet

Fyra lärare om IT i deras undervisning

Den här rapporten ger konkreta tips på hur din undervisning blir mer engagerande, mer verklighetsnära – och roligare. Vi har intervjuat fyra lärare som ger inspirerande exempel på hur de själva använder IT i sin undervisning. Rapporten sammanfattar också Lärarnas Riksförbunds krav på en nationell IT-strategi.

Rapporten är en uppföljare till undersökningen IT i under­vis­ningen, som Lärarnas Riks­för­bund presenterade våren 2013. Den visade att bilden som många har av att IT används i liten grad i skolan hade börjat förändras.

Mer än hälften av de svarande i undersökningen uppgav att de använde IT i undervisningen de flesta eller mer än hälften av lektionerna under en vecka. Detta är en riktigt bra grund för att ge och avkräva lärarna ansvar för att integrera den nya tekniken i undervisningen.

Med hela världen i klassrummet – Fyra lärare om IT i deras undervisning

Av de som använde IT i sin undervisning uppgav hela 85 procent att IT hade bidragit till att förbättra deras undervisning. Detta resultat är mycket intressant. Det visar att det finns stor potential i IT-använd­ningen i skolan. I denna undersökning har vi därför gått vidare för att undersöka detta närmare genom fyra djupintervjuer med lärare.

Våra slutsatser:

  • Det behövs en nationell IT-strategi som handlar om hur alla skolor ska kunna bli en-till-en-skolor. Vår förra undersökning visade att det finns stora skillnader mellan olika kommuntyper i graden av datortillgång. Alla elever måste ha tillgång till sin enhet. Bästa resultat uppnås när eleven finner den form av enhet som passar den eleven bäst. Skolan ska däremot ställa krav på vilka prestanda som är nödvändiga för att alla ska ha möjlighet att arbeta. Dessa satsningar kan inte bäras av respektive skolenhet, då det riskerar att slå mot lärartätheten. Det är en fråga för huvudmannen.
  • Den nationella IT-strategin måste innefatta ett omfattande fortbildningspaket inriktat på skolans olika ämnen. Denna satsning kan inte ske vid ett enskilt tillfälle utan måste vara kontinuerlig för att alla lärare ska få en möjlighet att uppdatera sina kunskaper och utbyta erfarenheter med fler kollegor än de egna på skolan. Det krävs dessutom att krafttag görs i lärarutbildningen. I synnerhet måste lärarutbildningen tydligt fokusera på IT-tekniken ur ett didaktiskt perspektiv.
  • Huvudmännen måste inse att kreativt användande av IT inte kan tvingas fram. Undervisning som bygger på ett IT-baserat lärande kräver ordentligt med tid för lärare att förbereda. Lärare måste enskilt, och gemensamt med kolleger inom sina ämnen, ges reella möjligheter att förbereda och följa upp undervisningen. Länder som kommit långt i sin utveckling med att arbeta med 21st Century Skills visar att lärarna koncentrerar sig helt på sitt pedagogiska uppdrag och deras tid tillåts inte splittras upp av uppgifter som inte har direkt anknytning till undervisningen.

Undersökning nr LRUND096

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

$contact.phone