Studiero — vägen till kunskap

En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Skollagens regler kring trygghet och studiero efterlevs inte. Det är en av slutsatserna i undersökningen som bygger på en enkät med cirka 1 250 lärare i grund- och gymnasieskola.

Vår undersökning visar att ordningsproblemen skiftar mellan årskurser och skolformer. Vissa problem är betydligt större i de tidigare skolåren och andra är störst i gymnasieskolan, bland nästan vuxna elever.

Skollagen ställer krav på att det finns gemensamma ordnings­regler på varje skola. Dessa ska vara framtagna i medverkan av eleverna och slutligen beslutas av rektor.

Det tycks som om denna lagparagraf följs sämst på gymnasieskolorna. Enbart 77 procent av lärarna uppger att man har gemensamma ordningsregler. Det är också här eleverna medverkat i lägst utsträckning, bara 61 procent av de svarande gymnasie­lärarna uppger att eleverna medverkat när reglerna tagits fram.

Studiero – vägen till kunskap – En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

På grundskolan är det vanligare både med gemensamma regler och att eleverna medverkat, men det är tydligt att lagen inte följs på alla skolor.

Mer än hälften av lärarna i årskurserna 1–6 uppger att de instämmer helt eller till stor del i påståendet att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla regler och studiero. Ordningsproblemen tycks minska med elevernas stigande ålder och bara 21 procent av lärarna i gymnasieskolan ger samma svar. Det är också skillnad på vilka ordningsproblem man upplever. I grundskolans tidigare år är stök och bråk i klassrummet absolut vanligast medan det i grundskolans senare år är vanligast att eleverna saknar rätt material och böcker. Samma problem är vanligast i gymnasieskolan tillsammans med sena ankomster.

Vår undersökning visar att:

  • Skollagens regler kring trygghet och studiero inte efterlevs. Dels genom rena lagbrott, dels genom att lärarna inte ges förutsättningar att använda lagen som den är avsedd.
  • Många rektorer måste ta ett större ansvar för att skolan har gemensamma ordnings­regler och ge eleverna större inflytande när dessa tas fram. Det måste också vara tydligt hur regler och regelbrott följs upp.
  • Många skolor behöver arbeta med sina rutiner kring de sanktionsmöjligheter som skollagen ger. Lärare behöver stöd inom skolan för att kunna genomföra sanktionerna och skolans egna regler får inte inskränka lärarens lagstadgade sanktionsmöjligheter.
  • Dokumentationen av de olika sanktionerna måste utvecklas, så att lärarna kan göra de noteringar som krävs enligt skollagen. Varje lärare ska inte behöva uppfinna ett eget system för detta, men man får inte heller ha så krångliga gemensamma system så att de inte blir praktiskt möjliga att använda.
  • Det krävs ett större gemensamt vuxenansvar för ordningen i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning och föräldrar måste vara mer eniga om ordning och arbetsro ska bli bättre.

Undersökning nr LRUND097