En skola för alla, en skola utan kränkningar

Så tycker elever och lärare om trygghet, studiero och åtgärder mot kränkningar i svensk skola

Lärarnas Riksförbund är först med att använda Skolinspektionens omfattande skolenkät för att kartlägga trygghet, studiero och arbete mot kränkningar på ett stort antal skolor över hela landet.

Denna undersökning baseras på all tillgänglig data från Skolinspektionens skolenkät vår- och höstterminen 2013. Sammantaget ingår svar från nära 14 000 elever i grundskolans årskurs 9 och 5 700 lärare och annan pedagogisk personal på 458 grundskolor runt om i landet.

Under­sök­ningen studerar bland annat spridningen i elevernas och personalens svar gällande bland annat trygghet, studiero och skolans arbete med att för­hindra kränkningar. I undersökningens sista del görs också en analys av vad som kan förklara elevernas trygghet på skolan.

En skola för alla, en skola utan kränkningar – Så tycker elever och lärare om trygghet, studiero och åtgärder mot kränkningar i svensk skola

Undersökningen visar bland annat:

  • Att en stor andel av eleverna känner sig trygga i skolan. Det är dock viktigt att uppmärksamma att det finns en betydande spridning skolorna emellan. Det finns skolor där eleverna nästintill rakt igenom uppger att de helt instämmer i påståendet att de känner sig trygga, medan det också finns skolor där eleverna i genomsnitt säger att det endast stämmer ganska bra. Samma resultat framkommer i elevernas bedömning av hur skolorna arbetar med att förhindra kränkningar.
  • Att studiero är det område där det finns störst problem enligt eleverna. Inget annat frågeområde i denna undersökning får så lågt medelvärde som studieron. I genomsnitt skattar personalen studieron högre än eleverna.
  • Att om eleverna uppger att man på skolan respekterar varandras olikheter, att det råder studiero på skolan och att eleverna anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling, då känner eleverna sig också trygga i skolan.

Lärarnas Riksförbund anser att:

  • Skolledningen måste ta ansvar för arbetet mot kränkningar. Undersökningen visar att det är betydelsefullt för elevernas upplevda trygghet på skolan att skolmiljön präglas av en respekt för allas olikheter och att lärare och annan personal agerar tydligt och bestämt mot alla former av kränkningar. Det är därför viktigt att det finns tydliga rutiner för hur olika former av kränkande behandling ska bemötas och hanteras samt att skol­ledningen lyckas samla personalen kring detta. Skolledningen måste skapa alla nöd­vändiga förutsättningar för att lärarna ska kunna upprätthålla studiero och trygghet. Det innefattar också rutiner för hur skollagens sanktionsmöjligheter ska kunna användas.
  • Kränkningar bör polisanmälas. Både i tidigare studier som refereras i denna under­sökning samt i Skolinspektionens granskningar finns exempel där skolor har haft stora ordningsproblem och upprepad kränkande behandling elever emellan. Detta är full­ständigt oacceptabelt. Vi skulle aldrig acceptera något sådant i någon annan del av samhället eller på andra arbetsplatser och ska därför inte under några omständigheter acceptera det i skolan. Skolan är en del av samhället och står under samhällets lagar, därför ska dessa också upprätthållas i skolan. Lärarnas Riksförbund anser därför att kränkningar som sker i skolan bör polisanmälas.

Undersökning nr LRUND102

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55