Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag

En undersökning inför skolans dag 2014

Lärarnas Riksförbunds medlemmar i 24 olika kommuner har fått ge sin bild av hur de ser på skolan i kommunen och sin arbetssituation. Undersökningen ger genomgående en dyster bild av situationen för lärarna och visar tydligt vikten av att de politiker som får makten efter valet, både på lokal och nationell nivå, ser till att förbättra situationen i den svenska skolan.

Publicerad

Undersökningens resultat:

  • En majoritet av de svarande medlemmarna anser inte att resurserna till skolan fördelas på ett sådant sätt att alla elever erbjuds likvärdig och kompensa­torisk utbildning.
  • Antalet undervisade timmar och minuter för grund- och gymnasielärare tycks ha ökat.
Lärarna: Kommunerna klarar inte sitt uppdrag – En undersökning inför Skolans Dag 2014
  • Därutöver uppger en majoritet av lärarna att de inte har tillräckligt med tid till för- och efterarbete, vidareutveckling av undervisningen, elevkontakter, administration eller för aktivt deltagande i den kollegiala diskussionen.
  • En stor majoritet av de svarande lärarna tycker inte att deras lön avspeglar deras prestationer och insatser eller att lönesamtalet utgår från det de gör i undervisningen.
  • Fler än 8 av 10 av de tillfrågade lärarna och studie-och yrkesvägledarna tycker att staten borde ta huvudansvaret för skolan. 8 av 10 lärare anser även att de skulle få bättre förutsättningar att bedriva god undervisning om staten fick huvudansvaret för skolan.

Lärarnas Riksförbunds förslag:

  • Politiker på nationell och lokal nivå måste bilda sig en realistisk uppfattning om hur verkligheten ser ut i den svenska skolan och för att göra detta måste de lyssna på lärarna. En förändring måste ske genom samtal mellan lokala parter, men också på nationell nivå. Det är viktigt att diskussioner och samtal om skolan hålls levande mellan politiker, allmänheten och lärare även efter valet.
  • Det måste skapas bättre förutsättningar för lärarna att klara sitt uppdrag. Lärarna behöver bland annat mer tid till för- och efterarbete och vidareutveckling av sin undervisning. Lärarnas Riksförbund bjuder därför in politiker i kommunerna och beslutsfattare i friskolornas ledning till att följa en lärare en hel skoldag för att de bättre ska kunna bilda sig en uppfattning om hur lärarnas arbetssituation ser ut. För att lärarna bättre ska kunna disponera sina arbetsuppgifter och sin arbetstid kan med fördel någon av Lärarnas Riksförbunds utarbetade arbetstidsmodeller användas.
  • Ansvariga politiker i Sveriges kommuner samt friskolornas ledning måste se till att resursfördelningen till skolorna möjliggör kompensatorisk och likvärdig utbildning för alla elever, och se till att förbättra lärarnas förutsättningar till att kunna erbjuda alla elever en utbildning av hög kvalitet. Förutom att förbättra möjligheterna till tid för bland annat vidareutveckling av undervisningen måste alla huvudmän se till att lärarna får tillgång till adekvat fortbildning.
  • Det måste till en ökning av lärarlönerna både lokalt och nationellt. Om Sveriges skolor ska kunna behålla sina lärare och om det i framtiden ska kunna rekryteras nya välutbildade lärare, måste läraryrkets status stärkas. Lärarlönerna måste höjas till en nivå som bättre motsvarar lärarnas prestation och insatser, detta gäller för lärare både i fristående skolor och kommunala skolor. Samtliga huvudmän måste ta sitt ansvar och uppvärdera läraryrket.
  • Staten måste på ett avgörande sätt öka sin styrning av skolan. Resultatet från denna undersökning visar tydligt bristen på förtroende som finns hos lärare för hur kommunerna bedriver sin skolverksamhet. Detta framkommer när 8 av 10 lärare anser att staten borde ta över huvudansvaret för skolan. Det är mycket allvarligt att många kommuner och privata aktörer misslyckas med sitt huvudmannaskap och det visar på behovet av ett nationellt perspektiv på skolan med ett modernt statligt huvudmannaskap.

Lokala versioner av undersökningen

Undersökningen har gjorts bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar i följande kommuner:
Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Jönköping, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund. Vill du ha tag på en pdf eller ett tryckt exemplar av en lokal version, mejla distribution@lr.se. Den nationella versionen kan du ladda ned eller beställa nedan.

Undersökning nr LRUND104

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55