”Du ska få ångra det här i resten av ditt liv”

En enkätundersökning om lärarnas oro för att bli anmälda

Nästan fyra av tio lärare har blivit hotade med att bli anmälda av elever eller föräldrar. Följden är att många lärare drar sig för att ingripa vid bråk eller stök.

Lärarnas Riksförbunds tidning Skol­världen har kartlagt situationen med en enkät till 2 000 slumpmässigt utvalda medlemmar.

– Att var fjärde lärare tvekar att ingripa, det är den värsta siffran för mig. Risken är ju att enskilda elever drabbas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

”Du ska få ångra det här i resten av ditt liv” – En enkätundersökning om lärarnas oro för att bli anmälda

Undersökningen visar bland annat att:

  • 35 % av lärarna känner en oro för att bli anmäld av en elev eller en förälder i stor eller viss utsträckning.
  • 45 % av lärarna anser att deras oro för att bli anmäld har ökat under de senaste två åren.
  • 38 % av lärarna har blivit hotad med en anmälan av elever eller föräldrar en eller flera gånger. Av de lärare som blivit hotade med en anmälan flera gånger har 74 % angett att de i stor eller viss utsträckning känner en oro för att bli anmäld, till skillnad från de som svarat att de aldrig blivit hotade, av dem har 22 % svarat att de känner oro. Det verkar därför som att det finns en stark koppling mellan att blivit hotad med en anmälan och att känna oro för att bli anmäld.
  • 24 % av lärarna har tvekat att ingripa i en ordningssituation, exempelvis bråk mellan elever, på grund av rädsla för att själv bli anmäld. Av de som tvekat flera gånger att ingripa känner 8 av 10 i stor eller viss utsträckning oro för att bli anmäld.
  • 32 % av lärarna känner att de saknar tillräckliga kunskaper när det gäller vilka rättigheter och skyldigheter de har för att upprätthålla ordning.
  • 44 % har avstått lektionsmoment för att det inneburit en förhöjd risk för eleverna, exempelvis laborationer eller utomhusaktivitet.
  • Endast 34 % av lärarna känner till sina rättigheter och skyldigheter i det fall den skulle bli anmäld.

Lärarnas Riksförbunds slutsatser

Vägen till studiero går via ökad tillit till professionen. Studiero är en grundläggande förutsättning för skolans verksamhet. Det finns en tydlig ansvarsfördelning i skolan där lärare och rektorer är skyldiga att ingripa i det fall det exempelvis uppstår bråk mellan elever. Förbundets undersökning visar däremot att många lärare är rädda för att ingripa eftersom de känner en oro för att bli anmälda.

Den rädsla som lärarna känner för att ingripa måste tas på största möjliga allvar och Lärarnas Riksförbund uppmanar varje enskild rektor att tydliggöra vad som gäller på respektive skola, och när det är befogat stå upp för och stötta sina lärare. Förbundet har uppmärksammat ett flertal fall där lärare med väl vitsordad tjänstgöring felaktigt förlorat sitt arbete när de ingripit mot elever.

Vägen till trygg miljö i skolan går via tillit till lärarprofessionen. Elever får inte ställas mot lärarna, utan elever och lärare måsta arbeta mot samma mål. Det vill säga en trygg och säker skolmiljö, en miljö som stimulerar till att inhämta kunskaper.

Lärarnas ansvar och befogenheter måste tydliggöras. Många skolor behöver arbeta med sina rutiner för studiero och trivsel. Det måste bli tydligare vilka rättigheter, skyldigheter och vilket handlingsutrymme läraren har när en situation uppstår i eller utanför klassrummet. Lärare behöver stöd inom skolan för att kunna handla i en ordningssituation, samtidigt som skolans egna regler inte får inskränka lärarens lagstadgade möjligheter till ingripande.

Ökad studiero kräver uppbackning av föräldrar. Det krävs ett större gemensamt vuxen­ansvar för ordningen i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning och föräldrar måste vara mer eniga om hur ordning och arbetsro kan bli bättre. Det handlar återigen om tillit. Alla berörda parter måste känna en tillit till att de andra parterna gör sitt yttersta för att studiero ska råda i skolan.

Undersökning nr LRUND109

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55