Prioritera rätt!

Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska frågor våren 2015

Drygt 2000 lärare har svarat på frågor om bland annat tidigare betyg, specialpedagogiskt stöd, förändringar i den nationella timplanen. Ofta är uppfattningen tydlig. Till exempel anser hela 86 procent att nationella prov bör rättas centralt.

Publicerad

Sammanfattning och slutsatser

Efter regeringsskiftet i september 2014 råder osäkerhet kring vissa aktuella politiska frågor som rör grundskolan. Det handlar om tidigare betyg (även om frågan fått en kompromisslösning), arbetsbördan i och med det ökade antalet nationella prov, tillgången på specialpedagogiskt stöd, och för­änd­ringar i den nationella tim­planen.

Lärarnas Riksförbund har med anled­ning av dessa frågor, som ligger på den politiska dagordningen, skickat ut en webbenkät till ett urval om 2 860 lärare i grundskolan. 2 051 av dessa har svarat, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent.

Prioritera rätt! – Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska frågor våren 2015

I många frågor är lärarnas uppfattning tydlig. Till exempel anser hela 86 procent att nationella prov bör rättas centralt. Endast 11 procent är emot ett sådant förslag.

Vidare hävdar en klar majoritet av grundskollärarna, 72 procent, att de upplever att elever med specialpedagogiska behov endast får sådant stöd i liten eller mycket liten utsträckning. 27 procent svarar att tillräckligt med stöd ges i stor eller ganska stor utsträckning.

Även när det gäller frågor om undervisningstid och nationell timplan har lärarna en relativt klar uppfattning. 60 procent av lärarna i undersökningen hävdar att undervisningstiden inte systematiskt utvärderas kopplat till målen för undervisningen. 22 procent vet inte om den utvärderas. Däremot anser cirka hälften av lärarna, 48 procent, att eleverna inte får tillräckligt med undervisningstid för att nå målen.

Det finns med andra ord tydliga tecken på stora likvärdighetsproblem i den svenska skolan, vilket i sig inte är nytt. Signalerna från lärarna är dock tydliga. Problemen med den stora bristen på likvärdighet när det gäller undervisningstid och specialpedagogiskt stöd får allvarliga konsekvenser för undervisningsresultaten. Konsekvenser som är tydliga i de internationella undersökningarna, som till exempel PISA.

Undervisningstiden behöver användas mer effektivt i grundskolan. Det som i den nationella timplanen kallas för ”elevens val” omfattar 382 undervisningstimmar, där eleven själv väljer vad han eller hon vill läsa. 61 procent av lärarna vill avskaffa elevens val, då denna verksamhet generellt fungerar dåligt i praktiken.
Även när det gäller ”skolans val”, där huvudman och rektor kan besluta om att reducera ett ämne eller ämnesgrupp med 20 procent till förmån för något annat, vill lärarna se en förändring. Endast 20 procent av lärarna tycker att skolans val ska vara kvar som det är i dag. 63 procent vill att det antingen tas bort helt och hållet eller att reduceringen endast ska kunna omfatta 10 procent.

I andra frågor är lärarkåren mer splittrad. Det gäller frågan om tidigare betyg. Endast 14 procent av lärarna vill ha betyg från årskurs 4 enligt den modell som den förra regeringen har förespråkat. 43 procent vill behålla dagens ordning med betyg från och med höstterminen i årskurs 6. 30 procent vill inte att betyg överhuvudtaget ska ges i mellanstadiet.

Utifrån denna undersökning är lärarnas budskap till politikerna mycket tydligt i flera frågor. Undervisningstiden i grundskolan måste värnas och garanteras ur likvärdighetssynpunkt. Det finns delar i timplanen som inte fungerar, men detta går att åtgärda. Vidare måste garantierna kring specialpedagogiska insatser stramas upp. Bristande stöd leder till att elevers hela skolgång riskerar att försakas. Detta måste vara ett prioriterat område för politikerna.

Förslag

Med anledning av denna undersökning föreslår Lärarnas Riksförbund följande:

 • En utredning behöver tillsättas om central rättning av nationella proven, samt vilka möjligheter det finns att digitalisera proven. Förmodligen kan proven i sin helhet digitaliseras, men det bygger på att det finns en tillräcklig IT-infrastruktur i skolan.
 • Den nationella timplanen för grundskolan måste skyndsamt reformeras enligt följande:
  • Stadieindela timplanen enligt den målstruktur som finns för grundskolan
  • Avskaffa det som i timplanen kallas för ”elevens val” som motsvarar 382 undervisningstimmar.
  • Begränsa ”skolans val” så att en reducering av den garanterade undervisningstiden inom ett ämne eller ämnesområde maximalt får ske med 10 procent i stället för dagens 20 procent
  • Utred noga hur de 382 undervisningstimmarna från ”elevens val” ska fördelas på timplanens ämnen.
 • Utvärdera effekterna av införandet av betyg från årskurs 6. Detta måste ske även om en politisk uppgörelse nåtts om tidigare betyg.
 • En utredning behöver titta på hur en statlig resursfördelningsmodell för skolan skulle kunna se ut. En viktig komponent i en sådan modell måste vara en tydligare fördelning mot specialpedagogiska insatser tidigt i grundskolan.

Undersökning nr LRUND111

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55