Från avhopp till examen

Så vill skolan utveckla skolan

En undersökning som Lärarnas Riksförbund och Sverige Elevkårer gjort visar att över hälften av gymnasieeleverna har lite eller ingen motivation alls för sina studier.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 12 % av eleverna valde bort yrkes­programmen till förmån för ett högskoleförberedande program på grund av att yrkesprogrammen inte per automatik leder till grund­läggande högskole­behörig­het.
 • Över hälften av gymnasieeleverna har lite eller ingen motivation alls för sina studier.
 • Varannan elev på yrkes­program­men upplever sin arbets­belastning som mycket liten eller liten.
Från avhopp till examen – Så vill skolan utveckla skolan
 • 87 % av eleverna anser att den allra viktigaste faktorn för att öka elevernas studiemotivation är att ha engagerade och kunniga ämneslärare.
 • Alltför många har övervägt att hoppa av sina gymnasiestudier.
 • Var fjärde lärare uppfattar att studieavbrott är ett problem på den egna skolan.
 • 40 % av eleverna fick för lite eller ingen studie- och yrkesvägledning alls inför sitt gymnasieval.
 • 63 % av gymnasielärarna upplever att eleverna inte får tillräckliga kunskaper i grundskolan för att klara av studierna i gymnasieskolan medan eleverna i motsatt utsträckning är nöjda med sina förkunskaper från grundskolan.
 • 85 % av lärarna kan endast lite eller inte alls påverka tilldelningen av undervisningstid utifrån elevernas behov.

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer föreslår:

 • Satsa på lärarna så att eleverna kan stå i centrum!
 • Öka resurserna till gymnasieskolan så att alla får det stöd de behöver!
 • Reglera studie- och yrkesvägledningen!
 • Garantera elevens rätt till kunskap – reglera undervisningstiden!
 • Tvinga inte ungdomar att göra avgörande val i ett tidigt skede i livet!
 • Investera i skolans tidiga år – satsa på svenska och matematik i grundskolan!
 • Utred frågan om ämnesbetygens återinförande!
 • Förstärk yrkesutbildningen!

Undersökning nr LRUND112SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55