Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

En del av projektet ”Ge alla elever samma chans”

De nyanlända eleverna (som varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för de elever som inte är nyanlända är det genomsnittliga meritvärdet 230, medan det för nyanlända är nästan 100 poäng lägre.

Vilka är då de förutsättningar som ges de nyanlända och de lärare som ska undervisa dem? Mottagandet är väldigt ojämnt fördelat över landet. I drygt hälften av Sveriges kommuner var antalet nyanlända elever som slutförde årskurs 9 i somras färre än tio, och än tydligare blir det när man ser på vilka skolor som tar emot.

Var tredje skola hade läsåret 2013/14 över huvud taget ingen nyanländ elev som slutförde årskurs 9 och drygt tusen skolor hade högst två. Samtidigt finns det ett drygt femtiotal som hade fler än tio nyanlända och på 26 skolor var minst var femte elev som slutade årskurs 9 nyanlända.

Undersökning nr LRUND116

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55