Arbetsmiljöundersökning 2015

Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt – En rapport om lärarnas arbetsmiljö 2015

Många lärare är positivt inställda till sitt arbete och känner att de har professionell frihet i sin yrkesroll. Men alarmerande sex av tio är ändå missnöjda med arbetssituationen. Otillräckliga resurser och en orimlig arbetsbelastning är två av orsakerna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Skolvärlden genomfört en enkät om lärarnas arbetssituation och arbetsbelastning.

De som svarat på enkäten är i stor utsträckning erfarna lärare, 75 procent av de svarande lärarna har varit yrkesverksamma i 11 år eller mer. Det handlar också i störst utsträckning om lärare i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt – En rapport om lärarnas arbetsmiljö 2015

Undersökningen visar att:

 • Lärarna arbetar hårt, är positivt inställda till sitt arbete och många lärare har friheten att styra över sina arbetsuppgifter. Samtidigt finns det stora hinder i skolan för att lärarna ska klara av sitt arbete, må bra och för att lärarnas positiva inställning och professionella frihet ska kunna bidra till ökade elevresultat.
 • Det är många lärare som upplever att de kan påverka sitt arbetsinnehåll och att de i stor utsträckning har professionell frihet att avgöra hur de ska arbeta för att eleverna ska nå målen. Däremot är det få lärare som upplever att det finns tillräckligt med resurser eller att de får den ro och avskildhet som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Nästan sex av tio lärare är missnöjda med sin arbetssituation, vilket är alarmerande.
 • Endast 2 % av lärarna instämmer inte alls i att deras arbete är meningsfullt och mer än hälften har en positiv känsla när de går till jobbet. Sju av tio lärare upplever ofta eller ibland att deras arbete är så roligt att det gör dem glada och ger dem energi.
 • Det är endast en av tio som svarar att de helt instämmer i att deras arbetsbörda är rimlig. Fyra av fem lärare upplever även sin arbetsbörda den senaste månaden som tung eller mycket tung. Av lärarna är det 68 procent som upplever att deras arbetsbelastning har negativ påverkan på elevresultaten. Den tunga arbetsbelastningen verkar även leda till att många lärare funderar på att lämna yrket.
 • Nio av tio lärare instämmer helt eller delvis med påståendet att de ofta känner sig stressade, vilket bör kunna kopplas samman med att hela 71 procent av lärarna anger att de inte kan ta tillräckligt med pauser för återhämtning under arbetsdagen. Arbetssituationen påverkar även lärarna och deras fritid. Sju av tio lärare uppger att deras arbetssituation ofta eller ibland påverkar deras sömn. Åtta av tio uppger även att de är så trötta efter arbetet att deras sociala liv blir lidande. Lärarna påverkas även fysiskt av sin arbetssituation och hälften av respondenterna uppger att de har magont eller huvudvärk kopplat till deras arbetssituation ofta eller ibland.
 • När lärarna får frågan om de under de senaste 12 månaderna har gått till arbetet trots att de på grund av deras hälsotillstånd borde ha sjukskrivit sig svarar endast 6 procent att det aldrig har skett. För 63 procent av lärarna har det dessutom hänt mer än en gång de senaste året. När frågan ställs om varför de har arbetat när de borde varit sjukskrivna svara 76 procent att en av anledningarna är att arbetsbördan blir för tung när de återvänder till arbetet.
 • Hög administrativ belastning är det som flest lärare anger är det största arbetsmiljö­problemet. Andra arbetsmiljöproblem som många lärare anger är bristande stöd från skolledning, dåliga lokaler, dålig schemaläggning och höga ljudnivåer.

Lärarnas Riksförbund anser att:

Arbetsbelastningen för lärarna måste minska! För att kunna förbättra elevresultaten och göra svenska skolan till en skola i världsklass krävs det att de lärare som arbetar i skolan ges rätt förutsättningar för att inte bli utbrända, vill stanna i yrket och att det finns tid för lärarna att utföra sina arbetsuppgifter på ett långsiktigt hållbart vis. Lärarnas Riksförbund har konkreta förslag för hur det ska gå till.

 • Lärarnas Riksförbunds arbetstidsmodell bör användas för att få ökad kontroll över lärarnas arbetsuppgifter, belastning och prioriteringar.
 • Som lärare bör du analysera din egen situation och komma med konstruktiva förslag för hur din arbetsbelastning kan bli mer hanterbar. Begär hjälp av rektorn med prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen blir för hög. Självklart ska även ombud och skyddsombud verka för att hjälpa lärarna att uppnå rimliga belastningsnivåer.
 • Skolledning, huvudmän och politiker måste ta ansvar för att minska lärarnas administrativa börda. Vissa arbetsuppgifter som idag ligger på lärare bör kunna utföras av andra på skolan för att läraren ska kunna fokusera på undervisning och undervisningsanknutet arbete.
 • Förbättra den fysiska arbetsmiljön i skolorna, främst beträffande lokaler och ljudnivåer.
 • Prioritera god tjänstefördelning och god schemaläggning. Lärarnas scheman måste ge förutsättningar till återhämtning och pauser under arbetsdagen, samt till en god sömn och sociala aktiviteter. Lärarna måste ges tillräckligt med tid till för- och efterarbete. Avsätt tid för samverkan av detta för gott resultat.
 • Rutiner för hur lärare ska agera i vålds- och trakasserisituationer ska finnas. Rektors roll ska vara tydlig och stark. Ingen lärare ska behöva bli utsatt för våld eller trakasserier. Inte heller ska lärarna behöva vara rädda för att bli anmälda om de ingriper i situationer när elever utsätter andra elever eller personal för våld eller andra kränkningar. Elever får inte ställas mot lärare, utan elever och lärare måsta arbeta mot samma mål. Det vill säga en trygg och säker skolmiljö.
 • Alla lärare måste kunna sjukskriva sig när de är sjuka. Det är inte rimligt att en så stor andel av lärarna går till jobbet när de borde stanna hemma. Detta är även relevant i ett smittspridningsperspektiv. Därför måste det finnas möjligheten att snabbt ta in en vikarie samt att det ska finnas möjlighet till hjälp med och tid till att jobba ikapp när läraren kommer tillbaka efter sjukdomen.
 • Sätt tydliga, verksamhetsanknutna mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lärarna ska ges möjlighet att delta i arbetet med att ta fram dessa mål och medverka till att de uppfylls. Alla rektorer ska ha erforderliga kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras på arbetsplatsen. Rutiner för snabba åtgärder skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Undersökning nr LRUND117

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55