Lika tillgång till lika utbildning

En undersökning om kommunernas elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet hösten 2016

Likvärdigheten i svenska kommuner är undermålig, enligt rapporten Lika tillgång till lika utbildning. Rapporten visar att stora olikheter kännetecknar svensk skola när det gäller kommunernas elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet.

Publicerad

Rapporten har tagits fram till Skolans Dag 13 september 2016. I rapporten har offentlig skolstatistik och partsgemensam löne­statistik sammanställts och vägts samman för att jämföra hur bra skolan är i Sveriges kommuner.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Variationerna i skolans förutsättningar och resultat, både mellan huvudmän och hos en och samma huvudman, är mycket stora.

Statistiksammanställningen visar att:

 • Det är stor spridning i elevresultaten mellan olika kommuner. Det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för eleverna i rika Stockholms­kommuner.
Lika tillgång till lika utbildning – En undersökning om kommunernas elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet hösten 2016
 • Likvärdigheten i svenska kommuner är undermålig. Det är stora skillnader i resultat mellan skolorna inom kommunerna, speciellt i storstäderna. Variationen i resultat mellan könen är också stor i de flesta kommuner.
 • Många kommuner har en ineffektiv resursanvändning. De administrativa kostnaderna är i många fall höga och utgör en allt för stor del av kommunernas undervisnings­kostnader. Lärartätheten varierar stort mellan kommunerna och i många kommuner saknar eleverna tillräckligt med studie- och yrkesvägledning.
 • Spridningen är stor mellan kommunerna när det kommer till lärarlönerna. Välbärgade Stockholmskommuner satsar mer på sina lärare som ofta har höga utgångslöner jämfört med mindre kommuner som ofta har både låga utgångslöner och en låg lönespridning bland lärarna.
 • Det är stora skillnader mellan kommunerna i andelen lärare som är behöriga att undervisa. I vissa kommuner undervisas eleverna till stor del av behöriga lärare medan det i andra kommuner saknas lärare med ämneskunskaper och tillräcklig pedagogisk kompetens.
 • När kommunernas rankningar inom de olika kategorierna vägs samman är det uppenbart att det är svårt för kommunerna att hålla en hög nivå inom alla områden. Många kommuner som redovisar goda resultat i vissa kategorier misslyckas samtidigt inom andra kategorier. Detta visar på att det finns en förbättringspotential hos samtliga Sveriges kommuner.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande åtgärder:

 • Det mest effektiva sättet att eliminera bristen på likvärdighet mellan Sveriges kommuner är att införa en statlig finansiering av skolan. Framtidens skolbidrag bör ta hänsyn till de skilda förutsättningar som kräver olika stora satsningar inom kommunerna, i syfte att garantera en likvärdig skola för hela landets elever.
 • Huvudmännen måste ta sitt ansvar och ansöka om de statliga medel som finns tillgängliga för att förstärka kvaliteten i undervisningen. Staten måste också överväga en mer direkt styrning för att få rätt saker att hända i det svenska skolsystemet.
 • Den satsning på lärarlöner som vi hittills kunnat skönja måste fortsätta och förstärkas. Medellönerna måste höjas, samtidigt som ingångslönerna blir högre och ett tydligt karriärsystem med steg kopplade till rejäla lönepåslag införs.
 • Legitimationsreformen av läraryrket måste fortsätta att utvecklas genom att kräva att betygsättande lärare ska ha legitimation för just det ämnet de undervisar i och betygsätter.
 • Lärare och rektorer ute i skolorna måste ta ett gemensamt ansvar för att åtgärda det låga sambandet mellan betygsättning och resultat i nationella prov.
 • Kommunerna måste ta ett ansvar för ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förbättra undervisningen i skolan. För att detta ska kunna ske måste även skolan på ett konsekvent sätt involvera föräldrar och omvärld i arbetet.

Undersökning nr LRUND127

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55