Påtryckningar mot betygsättande lärare

Lärarnas Riksförbund har i samarbete med Uppdrag granskning gjort en undersökning bland sina medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare för att se hur omfattande dessa påtryckningar är samt hur påtryckningarna kommer till uttryck.

Kommunaliseringen av skolan har till­sammans med valfrihets- och fri­skole­reformen skapat en konkurrens­utsatt skol­marknad i Sverige. Kampen om eleverna och ”kundifiering” av den svenska skolan har gjort att skolors betygs­medel­värden till stor del har blivit en mått­stock på skolans kvalitet och en viktig konkurrens­fördel på marknaden när föräldrar och elever väljer skola.

Det finns viktiga forskningsresultat som visar att konkurrensutsatta skolor, såväl kommunala som fristående, sätter högre betyg än icke-konkurrensutsatta för att locka till sig och behålla elever. Även Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att lärare ofta utsätts för olika påtryckningar att sätta högre betyg för att skolan ska kunna behålla ”kunden” och därmed skolpengen som följer eleven.

Påtryckningar mot betygsättande lärare

I samarbete med Uppdrag granskning har Lärarnas Riksförbund gjort en undersökning bland sina medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare som här presenteras i PM:et Påtryckningar mot betygssättande lärare. Utgångspunkten för undersökningen har varit att se hur omfattande dessa påtryckningar är samt hur påtryckningarna kommer till uttryck.

Undersökningen visar följande resultat:

  • Nästintill 40 procent av lärarna inom den privata sektorn och var tredje lärare hos en kommunal huvudman har någon gång upplevt att rektor/huvudman har försökt påverka deras betygsättning (obs ger indikation, ej statistiskt signifikant skillnad).
  • Nästan var fjärde av dessa lärare uppger att detta skett vid upprepade tillfällen (ingen skillnad mellan kommunal och fristående huvudman).
  • Påtryckningarna handlar nästan uteslutande om att lärarna ska sätta högre betyg. (Lärare vid fristående skolor svarar i större utsträckning att påtryckningarna handlat om högre betyg.)
  • Lärare som undervisar i ämnen med nationella prov (matte/svenska/engelska) utsätts för påtryckningar i mindre utsträckning än övriga lärare.
  • Över hälften av lärarna (54 procent) uppger att de inte låtit sig påverkas av påtryck­ningarna (inga signifikanta skillnader mellan lärare hos olika huvudmän).
  • Mer än var fjärde lärare inom den privata sektorn uppger att rektor/huvudman efteråt ändrat ett betyg som läraren satt för någon av sina elever.
  • Nästintill hälften av lärarna uppger att föräldrar direkt försökt påverka deras betygs­sättning. Mer än hälften har fått påtryckningar direkt från elever.

När vi jämför dessa siffror med Lärarnas Riksförbunds tidigare undersökning Betygssättning under påverkan från 2011, kan vi notera att påtryckningar mot betygssättande lärare att sätta högre betyg än vad elevernas kunskaper motsvarar har blivit allt vanligare och att det också är fler lärare som låter sig påverkas av påtryckningarna. Detta är en allvarlig utveckling som manar till eftertanke.

Lärarna har också fått svara på den öppna frågan om hur det gick till när rektor/ huvudman försökte påverka lärarens betygssättning. Svaren indikerar att de tillfrågade lärarna känt sig tvingade att sätta högre betyg för att undvika direkta personliga konsekvenser. Det har inte sällan handlat om lärarens löneutveckling, i vissa fall även att kunna behålla sin anställning. De ej hörsammade påtryckningarna i sin tur har lett till en obehaglig stämning på arbets­platsen eller att rektorn efteråt ändrat betyget själv utan att läraren har kunnat påverka detta.

Undersökning nr LRUND129SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55