”Ge oss lärare mer tid”

En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

En icke fungerande praktik gör att hela yrkesutbildningen tappar en del av sitt värde. Det är därför bekymmersamt att Lärarnas Riksförbunds undersökning visar förekomsten av flera problem kopplat till APL-verksamheten.

Publicerad

Resultaten visar följande:

  • Alla elever får inte den praktik som de har rätt till, det vill säga minst 15 veckor under sin utbildning. Drygt var tionde lärare arbetar på en gymnasie­skola som inte kan leva upp till kravet om en APL-period på minst 15 veckor.
  • Lärarna saknar i stor utsträckning förutsättningar för sitt uppdrag vad gäller att arbeta med den arbetsplats­förlagda delen av utbildningen. Över hälften av lärarna uppger att de inte får den tid som krävs för att planera elevernas praktik. Nästan 70 procent uppger också att de inte får tillräcklig tid för att besöka och följa upp eleven under dennes tid på arbetsplatsen samt samtala med eleven och handledaren.
”Ge oss lärare mer tid” – En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan
  • Det råder brist på kompetenta och utbildade handledare ute på arbetsplatserna. Varannan av de tillfrågade lärarna bedömer att handledarna på arbetsplatserna inte är tillräckligt förberedda och har den kompetens som krävs för att ta emot och handleda elever.
  • Gymnasieförordningens krav om att det ska finnas ett eller flera lokala programråd knutna till respektive yrkesprogram efterlevs inte på många håll i landet. Närmare var femte lärare uppger att de arbetar på skolor där det inte finns något lokalt program-råd kopplat till den aktuella utbildningen. Det finns också stora skillnader i hur programråden fungerar.
  • Samarbetet mellan skolan och företagen under elevernas APL-period upplevs otillfredsställande. Färre än två av tio lärare upplever att samarbetet med företaget och handledaren fungerar mycket bra.

Undersökning nr LRUND133

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55