Hur fungerar de nationella proven?

I februari 2017 presenterade Lärarnas Riksförbund en undersökning om hur lärare ser på de nationella proven. SVT:s Uppdrag Granskning fick ta del av undersökningen.

Bland annat framkommer det att nio av tio lärare anser att proven utgör ett viktigt stöd för att bedöma om eleverna nått kunskapskraven. Tre fjärdedelar av lärarna anser att de nationella proven tar för mycket tid i anspråk för förberedelser, genomförande och rättning.

Undersökningen visar att:

  • Att lärarna anser att de nationella proven är ett viktigt stöd för bedömningen och betygssättningen.
  • Att lärarna anser att de nationella proven är relevanta.
  • Att lärarna anser att de nationella proven ger visst formativt bedömningsunderlag samt möjligheter att utvärdera undervisningen.
  • Att lärarna anser att de nationella proven tar för mycket tid i anspråk att genomföra.
  • Att lärarna inte tycker att de nationella proven påverkar undervisningen negativt.

Undersökning nr LRUND136

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55