Låt kvalitet gå före pris på vuxenutbildningen

En rapport om vuxenutbildningens utmaningar

Den här undersökningen är gjord bland ett representativt urval om cirka 350 lärare och 50 studie- och yrkesvägledare inom vuxen­utbild­ningen. De har fått svara på frågor som berör deras arbetssituation och arbetsvillkor och hur dessa har förändrats under de senare åren.

Centrala resultat ur rapporten:

  • Nästan sju av tio lärare och studie- och yrkesvägledare har under det senaste året övervägt att sluta inom vuxenutbildningen. Var femte lärare och nästan var tredje vägledare funderar ofta på det.
  • Nästintill 70 procent av lärarna och nästan hälften av studie- och yrkesvägledarna har inte fått adekvat fortbildning utifrån sina behov under de senaste tre åren.
Låt kvalitet gå före pris på vuxenutbildningen – En rapport om vuxenutbildningens utmaningar
  • En stor majoritet av lärarna inom vuxenutbildningen upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren, och att tiden för planering och efterarbete inte räcker till. 65 procent av de tillfrågade lärarna upplever att deras arbetsbelastning totalt sett ökat under de tre senaste åren. Hälften av lärarna har inte tillräckligt tid för att kunna ta hand om sina arbetsuppgifter såsom förberedelse och efterarbete samt administrativa uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
  • Många lärare måste undervisa fler kurser på kortare tid. Nästintill 40 procent av lärarna har fått ökad undervisningstid under de senaste tre åren. Samtidigt uppger nästintill 40 procent av lärarna att de inte får ett rimligt antal undervisningstimmar i sitt ämne i förhållande till de mål som de studerande ska uppnå under kursen. De öppna svaren visar att det inte sällan förekommer att en 100-poängskurs kan motsvara färre än 50 timmar.
  • Två tredjedelar av lärarna anser att de av sin arbetsgivare inte får tid och resurserför att ge stöd till studerande som har svårigheter eller för att kunna individualisera undervisningen efter de studerandes behov och förutsättningar. Mer än var tredje lärare anser att arbetsgivaren inte klarar sitt uppdrag att erbjuda eleverna i vuxenutbildningen en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
  • Hälften av lärarna undervisar grupper som har fler än 30 studerande. Nästan var tionde lärare har över 50 studerande i sin undervisningsgrupp.
  • Vi ser en tydlig tendens till skillnader mellan de lärare som arbetar hos en utbildningsanordnare som upphandlats på entreprenad och de som arbetar inom vuxenutbildning i kommunens egen regi. Till exempel verkar de som arbetar hos en annan utbildningsanordnare i något större utsträckning missnöjda med sin lön och övriga arbetsvillkor än de som är kommunalt anställda.
  • Var tredje studie- och yrkesvägledare anser att eleverna inom vuxenutbildningen i ganska liten utsträckning får bra underlag för att göra välunderbyggda studie- och yrkesval. En klar majoritet av vägledarna saknar tid för att på ett tillfredsställande sätt kunna ta hand om sina arbetsuppgifter. Så många som 8 av 10 vägledare uppger vidare att det inte avsätts tillräckligt med tid för vägledningssamtal och att tiden som avsätts har minskat de senaste åren.

Undersökning nr LRUND138


Åsa Fahlén: Låt kvalitet gå före pris på vuxenutbildningen!

Många behöver en andra chans i livet. De som inte lyckats ta sig genom gymnasiet, de som valt fel utbildningsväg och vill skola om sig, arbetslösa som behöver vidareutbildning och inte minst alla de nyanlända som ska etablera sig i det svenska samhället. Därför är det så viktigt att Sverige har en bra och fungerande vuxenutbildning som ger den enskilde nya möjligheter och nya livschanser, samtidigt som den tillgodoser arbetsmarknadens efterfrågan. Men verkligheten är tyvärr en annan på många håll i landet.