KD-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

Väljarundersökning om skolan 2017

72 procent av KD-väljarna anser att den svenska skolan inte är likvärdig. Det visar Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning 2017, som också ger svar kring väljarnas inställning till statlig skola, nationell finansiering och vinstuttag i friskolorna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har uppdragit åt under­söknings­företaget Exquiro Research att genomföra en väljar­undersökning om skolan. Ett riksrepresentativt urval av 3 000 slumpmässigt utvalda väljare har svarat på ett antal skolpolitiska frågor under januari och februari 2017.

Undersökningen visar att 68 procent av de tillfrågade väljarna anser att staten bör ha huvudansvaret för de skolor som idag är kommunala. Endast var fjärde väljare, 25 procent, anser att huvudansvaret bör ligga kvar hos kommunerna.

KD-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll – Väljarundersökning om skolan 2017

De kristdemokratiska väljarnas stöd för ett statligt huvudansvar ligger nära snittet. Tydligast är stödet för statligt huvudansvar hos Vänster­partiets (83 procent) och Liberalernas (77 procent) väljare. Den minsta majoriteten av de åtta riksdagspartierna återfinns hos Centerpartiets väljare (61 procent).

Mycket snarlika resultat finns i frågan om statlig finansiering av skolan. Även där vill en tydlig majoritet av väljarna, oavsett partisympati, att staten ska ta över detta ansvar.

Ytterligare en fråga där väljarna är tydliga är den om vinster i friskolorna. En mycket stor majoritet av väljarna vill se en förändring i det regelverk som idag tillåter vinstutdelning från skattefinansierade privatägda skolor. 88 procent av väljarna i denna undersökning svarar att de antingen är för ett vinstförbud (47 procent) eller kan tänka sig att tillåta vinst, endast om vissa kvalitetskrav är uppfyllda (41 procent).

Även bland de kristdemokratiska väljarna är majoriteten tydlig.
69 procent av KD-väljarna kan bara tänka sig att tillåta vinst om kvalitetskrav är uppfyllda. 15 procent är för ett totalt vinstförbud.

När det däremot gäller huruvida friheten att välja skola har bidragit positivt eller negativt till den svenska skolan visar sig väljarna vara splittrade. 43 procent svarar att valfriheten har bidragit ganska positivt eller mycket positivt till skolans utveckling, medan 33 procent svarade ganska negativt eller mycket negativt.

Med anledning av detta föreslår Lärarnas Riksförbund följande:

  • Inför en statlig finansiering för grund- och gymnasieskolan som också består av en nationell modell för socioekonomisk resurs­fördelning. Förbundet har skissat på hur ett sådant förslag, som gäller alla skolor oavsett huvudman, skulle kunna se ut. Staten behöver garantera likvärdigheten i resurserna, men också bättre reglera den faktiska användningen.
  • Staten bör överväga att ta över helhetsansvaret för de skolor som idag är kommunala. Kommunerna bör kunna fokusera på skolans infrastruktur, medan staten fullt ut tar ansvaret för kvaliteten i allt som är undervisningsanknutet.
  • Överskott som uppstår i skolan ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Ett första steg är att införa någon typ av vinstbegränsning för att tillförsäkra att skattepengar som är ämnade för skola inte försvinner till andra privata ändamål.

Undersökning nr LRUND148

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55