M-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll

Väljarundersökning om skolan 2017

En överväldigande del av Moderaternas väljare, 79 procent, vill skrota dagens vinstsystem i skolan. Det framgår av Lärarnas Riksförbunds stora väljar­undersök­ning 2017. Frågorna i enkät­under­sökning­en handlar om inställningen till statlig skola, nationell finansiering och vinstuttag i friskolorna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har uppdragit åt under­söknings­företaget Exquiro Research att genomföra en väljar­undersökning om skolan. Ett riksrepresentativt urval av 3 000 slumpmässigt utvalda väljare har svarat på ett antal skolpolitiska frågor under januari och februari 2017.

Undersökningen visar att 68 procent av de tillfrågade väljarna (och 64 procent av de moderata) anser att staten bör ha huvud­ansvaret för de skolor som idag är kommunala. Endast var fjärde väljare, 25 procent, anser att huvudansvaret bör ligga kvar hos kommunerna.

M-väljarna om vinsterna, valfriheten och statens roll – Väljarundersökning om skolan 2017

Tydligast är stödet för statligt huvudansvar hos Vänster­partiets (83 procent) och Liberalernas (77 procent) väljare. Den minsta majoriteten av de åtta riksdagspartierna återfinns hos Centerpartiets väljare (61 procent).

Mycket snarlika resultat finns i frågan om statlig finansiering av skolan. Även där vill en tydlig majoritet av väljarna, oavsett partisympati, att staten ska ta över detta ansvar.

Ytterligare en fråga där väljarna är tydliga är den om vinster i friskolorna. En mycket stor majoritet av väljarna vill se en förändring i det regelverk som idag tillåter vinstutdelning från skattefinansierade privatägda skolor.

88 procent av väljarna i denna undersökning svarar att de antingen är för ett vinstförbud (47 procent) eller kan tänka sig att tillåta vinst endast om vissa kvalitetskrav är uppfyllda (41 procent).

Siffrorna är höga även bland moderata väljare. Hela 58 procent anser att vinst endast bör tillåtas om vissa kvalitetskrav är uppfyllda. Och 21 procent vill förbjuda vinst helt och hållet.

När det däremot gäller huruvida friheten att välja skola har bidragit positivt eller negativt till den svenska skolan visar sig väljarna vara splittrade. 43 procent svarar att valfriheten har bidragit ganska positivt eller mycket positivt till skolans utveckling, medan 33 procent svarade ganska negativt eller mycket negativt.

Med anledning av detta föreslår Lärarnas Riksförbund följande:

  • Inför en statlig finansiering för grund- och gymnasieskolan som också består av en nationell modell för socioekonomisk resurs­fördelning. Förbundet har skissat på hur ett sådant förslag, som gäller alla skolor oavsett huvudman, skulle kunna se ut. Staten behöver garantera likvärdigheten i resurserna, men också bättre reglera den faktiska användningen.
  • Staten bör överväga att ta över helhetsansvaret för de skolor som idag är kommunala. Kommunerna bör kunna fokusera på skolans infrastruktur, medan staten fullt ut tar ansvaret för kvaliteten i allt som är undervisningsanknutet.
  • Överskott som uppstår i skolan ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Ett första steg är att införa någon typ av vinstbegränsning för att tillförsäkra att skattepengar som är ämnade för skola inte försvinner till andra privata ändamål.

Undersökning nr LRUND143

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55