Modersmålslärares arbetsvillkor och undervisning

En enkätundersökning utförd november 2017

Lärarnas Riksförbund vill att modersmålslärare får bättre förutsättningar för att bedriva sin undervisning. Därför har vi genomfört denna enkät om lärargruppens arbetsvillkor.

Undersökningen är ett led i att intensifiera arbetet med att lyfta fram denna viktiga lärargrupp och skapa en politik som förbättrar förutsättningen för lärarna att bedriva bra undervisning. Undersökningen presenterades i tidningen Skolvärlden nummer 9, november 2017, men finns också att ladda ned eller beställa i webbutiken.

Glädjande nog är en stor andel av de svarande nöjda med att arbeta som just modersmåls­lärare. Problemen handlar om den bristande tillhörig­heten till ett fysiskt lärarkollegium, något som ofta beror på oregelbundna tider för moders­måls­under­visningen samt ett kringflackande på många olika skolor, något andra lärare inte upplever i sin vardag.

Modersmålslärares arbetsvillkor och undervisning – En enkätundersökning utförd november 2017

Bristen på modersmålslärare är stor i den svenska skolan, vilket gör att allt fler elever riskerar att gå miste om kvalitativ undervisning i modersmålet, i takt med att elever med rätt till sådan undervisning ökar. Att bli modersmålslärare måste därför ses som ett attraktivt yrkesval i syfte att öka rekryteringen till utbildningen.

Lärarnas Riksförbund föreslår följande:

  • Modersmålslärare bör tilldelas en hemskola, även om läraren ifråga undervisar på många olika skolor. Tillhörigheten till ett lärarkollegium är mycket viktig, framför allt ur en pedagogisk aspekt.
  • Förslagen i den statliga utredningen SOU 2017:51 om fortbildningsinsatser för yrkesverksamma modersmålslärare som saknar behörighet, samt framtagande av nationellt stödmaterial för modersmålsundervisningen, bör skyndsamt förverkligas.
  • Nyttja modersmålslärarnas kompetens som studiehandledare i modersmålet. Det finns ett statligt utredningsförslag om att göra studiehandledning på modersmålet till en rättighet för nyanlända elever. De bästa studiehandledarna är de utbildade modersmåls­lärarna. Dessa måste få en större betydelse i skolan, med tanke på deras gedigna utbildning.
  • Förbättra möjligheterna för elever att läsa modersmål som ett tredje språk, det vill säga att modersmålsundervisning bör vara en tydlig möjlighet inom ramen för språkval, när tillräckligt elevunderlag finns. På så vis lyfts modersmålsundervisningens status, den blir mer regelbunden och motiverade elever får möjlighet att läsa fler timmar. En fri­villig möjlighet finns redan idag att lägga modersmål inom ramen för språkvalet, men det sker mycket sällan.
  • En tidsplan behöver upprättas för när modersmålslärare ska omfattas av obligatoriet om lärarlegitimation för fast anställning och fullt ansvar vid betygsättning.
  • Modersmål måste i ökad utsträckning ingå i utbudet i lärar­utbildningen, i kombination med reguljära undervisningsämnen. Endast ett fåtal lärosäten erbjuder modersmål som kombinations­möjlighet idag.

Undersökning nr LRUND152

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55