Hur många lärare har övervägt att lämna yrket?

Det råder stor lärarbrist i Sverige. Skolverkets prognos från december 2017 visar att det behöver rekryteras 77 000 lärare och förskollärare de kommande fem åren för att brist ska undvikas.

Från lärarutbildningen examineras ungefär 8 000 per år och av dessa börjar inte alla arbeta som lärare. Det innebär att vi står inför en brist i storleksordningen om 40 000 lärare och förskollärare om fem år. Det motsvarar alla lärare som tjänstgjorde i lågstadiet läsåret 2017/18!

40 000 saknade lärare motsvarar precis det antal lärare utanför läraryrket som SCB fann i en registerstudie av alla yrkesaktiva personer med en lärarexamen i landet. Av de totalt 256 000 yrkesaktiva personer i landet som år 2013 hade en lärarutbildning arbetade 174 000 av dem i skolan, det vill säga 68 procent. Av de 65 000 som inte arbetade som lärare var 40 000 sådana som bedömdes som rekryteringsbara, det vill säga att de inte hade någon annan tjänst i utbildnings­väsendet eller motsvarande.

Hur många lärare har övervägt att lämna yrket?

Enkät från maj 2018: Fler lärare överväger att lämna

Lärarnas Riksförbund genomförde i maj 2018 en kortare enkät bland medlemmarna för att undersöka om fler lärare övervägt att lämna yrket under läsåret, dels för att undersöka hur den redan rådande lärarbristen påverkar deras arbetsförhållanden.

Resultaten är förskräckande:

  • Drygt 5 av 10 – mer än hälften – uppger att de under detta läsår (2017/18) har övervägt att lämna yrket.
  • 1 av 4 grundskollärare uppger att antalet undervisningsgrupper har ökat.
  • Drygt 1 av 3 grundskollärare uppger att klasstorlekarna har ökat.
  • 6 av 10 grundskollärare uppger att antalet elever som inte kan få speciallärarhjälp har ökat.

Lärarnas Riksförbunds krav:

  • Balans mellan och prioritering av lärares arbetsuppgifter.
  • Systematiskt arbete mot höga sjuktal.
  • Kortsiktiga lösningar kan skapa långsiktiga problem.
  • Inrätta ett professionsprogram för lärare.

Undersökning nr LRUND164PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55