Lönestatistik 2018

Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018–­februari 2019

I denna lönestatistik hittar du uppgifter om lönerna för olika lärargrupper och för studie- och yrkesvägledare. Vi jämför också löneutvecklingen 2017 till 2018. Med hjälp av tabellerna kan du som lärare eller SYV se hur du står dig jämfört med kolleger i samma yrkesgrupp och i samma åldersspann.

Publicerad

Så tog vi fram statistiken

Lönestatistiken är baserad på de upp­gifter om lön som Lärarnas Riks­förbund samlade in genom en webbenkät under perioden december 2018 till februari 2019.

Webbenkäten skickades till 59 000 medlemmar i förbundet som uppgivit att de var yrkesverksamma vid tidpunkten för utskicket. Av dessa började 26 300 besvara enkäten och 24 000 av dessa svarade på frågan om månadslön.


Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018–februari 2019

Löneuppgifterna för 2018 avser månadslönen i november eller december 2018. Tidigare år har uppgift om lön avsett oktoberlönen men under 2018 försenades lönerevisionerna inom kommun och landsting på grund av att avtalsrörelsen drog ut på tiden. Vi senarelade utskicket av löneenkäten för att fånga in uppgifter om löne­nivåer efter genomförd lönevision.

Samtliga löneuppgifter är omräknade till heltidslön och inkluderar tillägg för lärarlönelyft, karriärtjänst och andra tillägg från arbetsgivaren. Vid insamlingen av löneuppgifter hade inte alla medlemmar fått sin nya lön ännu och detta påverkar löneläget som redovisas i denna bilaga. Löneuppgifterna som redovisas i undersökningen kan därför visa ett lägre löneläge än det faktiska.

Definitioner av lönebegreppen

  • Medellön: medelvärdet av alla ingående löner i respektive klass, summan av ingående löner dividerat med antal personer
  • Median: den mittersta lönen i en rangordning av dessa, 50 procent (%) har en lägre lön, 50 % en högre.
  • 10:e percentilen: lönevärdet där 10 % har en lägre lön, 90 % en högre.
  • 90:e percentilen: lönevärdet där 90 % har en lägre lön, 10 % en högre.

Medellön och median visas inte för klasser med färre än fem individer. 10:e percentilen och 90:e percentilen visas inte för klasser med färre än tio individer.

Löneutveckling mellan 2017 och 2018

I vår statistik jämförs löneuppgifter från löneenkäten år 2018 mot motsvarande uppgifter för löneenkäten år 2017. Tabellerna redovisar den kollektiva löne­utvecklingen mellan åren 2017 och 2018 uppdelat efter yrke.

Den totala löneutvecklingen för medellönen uppgick till nästan 3 procent för 2018 jämfört med 2017. Gruppen förskollärare fick den högsta procentuella löne-utvecklingen med en ökning på 5,5 procent. Kulturskollärare och studie- och yrkesvägledare var yrkesgrupperna som fick den minsta löneutvecklingen med 2,4 procent.

Undersökning nr LRUND175

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55