Slumpen styr!

En undersökning om de praktisk-estetiska ämnenas förutsättningar i grundskolan

Lärare i praktiska och estetiska ämnen har länge vittnat om bristande lik­värdighet och stora lokala skillnader. Lärarnas Riksförbunds Forum för Kultur och Kommunikation har genomfört en undersökning som bekräftar bilden.

Undersökningen består dels av en enkät­undersökning, dels av diskussioner i referens­grupper. De praktisk-estetiska ämnena som behandlas i rapporten är:

 • Slöjd
 • Bild
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Musik
Slumpen styr! – En undersökning om de praktisk-estetiska ämnenas förutsättningar i grundskolan

Sammanfattning av rapportens viktigaste resultat

 • 97 procent av de tillfrågade lärarna anser att lektionslängden är en viktig faktor när det gäller undervisningens kvalitet. Viktigast är den för lärarna i hem- och konsumentkunskap och bild.
 • Nästan samtliga tillfrågade lärare (99 procent) anser att gruppstorleken är en viktig faktor för undervisningens kvalitet. Gruppstorleken är generellt större än vad som anses vara optimalt.
 • Över hälften (54 procent) av lärarna instämmer helt i att de har tillgång till en adekvat ämnessal. Lärare i bild är minst nöjda, bara 39 procent av dessa undervisar i en adekvat utrustad lokal. Endast 36 procent av lärare i F–3 arbetar i en, för ändamålet, utrustad sal.
 • 43 procent av de tillfrågade lärarna har möjlighet att samplanera med ämneskollegor.Endast 21 procent av lärarna i bild har denna möjlighet.

Forum för Kultur och Kommunikations rekommendationer

 • Lektionslängd: Anpassa lektionslängd och timplan till ämnenas kursplaner. Ansvaret för detta ligger hos huvudmannen. Den schemalagda tiden måste räcka till för att uppfylla alla krav i kursplanerna.
 • Undervisningsgruppernas storlek: Anpassa gruppstorlekarna till kursplanerna och till lärares möjligheter att hinna stödja elevernas lärande. 15 elever är ett bra riktmärke vad gäller gruppstorlek.
 • Utrustning och salar: Utrusta ämnessalar utifrån kursplanernas krav och begär grupprum i anslutning till lektionssalen.
 • Schemats anpassning till ämnet och kunskapsutveckling: Synliggör redovisningar, föreställningar, tid för institutionsvård och sammanhängande planering i lärarnas schema. Även tid för enskild planering samt tid i egen ämnessal i anslutning till undervisning bör synliggöras i schema.
 • Planering och samarbete med ämneskollegor: Säkerställa att tid och möjlighet finns till möten med ämneskollegor kring planering och bedömning.
 • Fortbildning: Huvudmännen ansvarar för att identifiera behovet av adekvat fort­bildning samt finansiera densamma. Ämnesnätverk bör skapas hos varje huvudman.

Undersökning nr LRUND178

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55