Lönestatistik 2019

Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2019–­januari 2020

I denna lönestatistik hittar du uppgifter om lönerna för olika lärargrupper och för studie- och yrkesvägledare. Vi jämför också löneutvecklingen 2018 till 2019. Med hjälp av tabellerna kan du som lärare eller SYV se hur du står dig jämfört med kolleger i samma yrkesgrupp och i samma åldersspann. Vi har också lyft fram extra intressanta siffror, exempelvis högsta och lägsta lön i vissa kategorier.

Publicerad

Så tog vi fram statistiken

Lönestatistiken är baserad på de upp­gifter om lön som Lärarnas Riks­förbund samlade in genom en webbenkät under perioden november 2019 till januari 2020.

Webbenkäten skickades till 60 400 med­lemmar i förbundet som uppgivit att de var yrkesverksamma vid tidpunkten för ut­skicket. Av dessa nåddes 56 100 av ut­skicket, varav 22 200 svarade på enkäten.

Löneuppgifterna för 2019 avser månads­lönen i oktober 2019. Samtliga löne­upp­gifter är omräknade till heltidslön och inkluderar tillägg för lärarlönelyft, karriär­tjänst och andra tillägg från arbets­givaren.

Lönestatistik 2019 – Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät november 2019–februari 2020

Vid insamlingen av löneuppgifter hade inte alla medlemmar fått sin nya lön ännu och detta påverkar löneläget som redovisas i denna statistik. Löne­upp­gifterna som redovisas kan därför visa ett något lägre löneläge än det faktiska.

Samtliga löneuppgifter är omräknade till heltidslön och inkluderar tillägg för lärarlönelyft, karriärtjänst och andra tillägg från arbetsgivaren. Vid insamlingen av löneuppgifter hade inte alla medlemmar fått sin nya lön ännu och detta påverkar löneläget som redovisas i denna bilaga. Löneuppgifterna som redovisas i undersökningen kan därför visa ett lägre löneläge än det faktiska.

Definitioner av lönebegreppen

  • Medellön: medelvärdet av alla ingående löner i respektive klass, summan av ingående löner dividerat med antal personer
  • Median: den mittersta lönen i en rangordning av dessa, 50 procent (%) har en lägre lön, 50 % en högre.
  • 10:e percentilen: lönevärdet där 10 % har en lägre lön, 90 % en högre.
  • 90:e percentilen: lönevärdet där 90 % har en lägre lön, 10 % en högre.

Medellön och median visas inte för klasser med färre än fem individer. 10:e percentilen och 90:e percentilen visas inte för klasser med färre än tio individer.

Att tänka på när du jämför medellön och medianlön

När det gäller lönestatistik är det viktigt att känna till att det kan bli skillnad om man tittar på medelvärde eller median. Medelvärdet är summan av alla observerade värden dividerat med antalet. Median är det mittersta värdet när de har sorterats i stigande ordning. Medel­värdet är mer känsligt för extremvärden och skeva fördelningar än medianen. Höga löner drar till exempel upp medelvärdet, men de påverkar inte på samma sätt medianen.

Löneutveckling mellan 2018 och 2019

I vår statistik jämförs löneuppgifter från löneenkäten år 2019 mot motsvarande uppgifter för löneenkäten år 2018. Tabellerna redovisar den kollektiva löne­utvecklingen mellan åren 2018 och 2019 uppdelat efter yrke.

Den totala löneutvecklingen för medellönen uppgick till 2,9 procent för 2019 jämfört med 2018. Yrkesgruppen specialpedagoger fick den högsta procentuella löneutvecklingen med en ökning på 3,8 procent. Yrkesgruppen kulturskolelärare fick den minsta löneutvecklingen med 1,5 procent.

Undersökning nr LRUND183

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55