Coronapandemin och undervisningens genomförande

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 2

Åtta av tio lärare upplever en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Det är en av slutsatserna i LR:s andra PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen.

Effekter på lärarnas förutsättningar att undervisa

För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt 1 000 lärare besvarat enkäten, vilket motsvarar en svars­frekvens om 52 procent.

Ett av de områden undersökningen fokuserar på är lärarnas förutsättningar att genomföra undervisningen under denna period. Har lärarna fått välja själva varifrån de bedriver undervisningen och hur har arbetsmiljön påverkats? Resultaten av detta redovisas i detta PM.

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 2 – Coronapandemin och undervisningens genomförande

”Det jag gjorde förr på en timme tar idag två timmar, men resultatet är max hälften.”

Citat från undersökningen av en lärare inom vuxenutbildning

Sammanfattade resultat om undervisningens genomförande

  • 9 av 10 lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning undervisar helt på distans.
  • Viss undervisning i grundskolan sker delvis på distans, från skolans lokaler. Undersökningen visar dock att grundskollärare i större utsträckning skulle vilja ha möjlighet att delvis undervisa hemifrån.
  • 2 av 10 av gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler. Av dessa svarar 60 procent att placeringen för undervisningen var ofrivillig.
  • 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige.
  • Lärare i grundskolan bedriver i stor utsträckning dubbelarbete. Över hälften av lärarna täcker upp för sjukskrivna kollegor och en lika stor andel svarar att elev­närvaron är lägre än normalt.
  • 5 av 10 lärare i gymnasieskolan uppger att elevnärvaron har ökat sedan Corona­pandemin tog fart. Flera vittnar dock om att den faktiska närvaron och deltagandet
    i undervisning är sämre, även om eleverna är digitalt närvarande.
  • Lärare inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsbelastning och i viss ut­sträckning minskad elevnärvaro. Dessutom uppger en tredjedel av lärarna att de inte kan bedriva undervisningen enligt ordinarie schema.

Undersökning nr LRUND185PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55