Så har arbetsgivare och regering skött sig under pandemin

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 3

Arbetsgivarna har inte skyddat lärare i riskgrupp i tillräckligt hög grad. Var tredje grundskolelärare tycker att deras arbetsgivare har brustit i smittskyddet. Det framgår av LR:s tredje PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen.

Lärarnas syn på ledningen och den politiska styrningen

För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt 1 000 lärare besvarat enkäten, vilket motsvarar en svars­frekvens om 52 procent.

Ett av de områden undersökningen fokuserar på är hur lärarna ser på arbets­givarnas och regeringens agerande under Coronapandemin. Har lärarna fått adekvat information och har tillräckliga åtgärder genomförts? I denna del av under­sökningen får lärarna också bedöma hur de ser på regeringens agerande på skolområdet. Resultaten av detta redovisas nedan.

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 3 – Så har arbetsgivare och regering skött sig under pandemin

Sammanfattade resultat om arbetsgivare och regering

Undersökningen visar att:

  • 7 av 10 av lärare tycker att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin på ett bra sätt. Lärarna på grundskolan är dock mer kritiska än lärarna i andra skol­former. 32 procent av grundskollärarna anser att arbetsgivaren hanterat Coronapandemin på ett dåligt sätt. Motsvarande siffra på gymnasiet är 21 procent och inom vuxen­utbildningen 12 procent.
  • Det finns en kritik bland lärare att arbetsgivarna reagerat sent samt att möjligheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte getts.
  • En femtedel av lärarna uppger att deras arbete påverkats på så sätt att de blivit förflyttade att arbeta i andra skolformer och årskurser.
  • Endast var tredje lärare anger att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp. 36 procent av de tillfrågade vet inte om arbets­givaren vid­tagit åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.
  • En majoritet av de tillfrågade, drygt 6 av 10, anser att regeringen vidtagit relevanta åtgärder på skolområdet. Skillnaderna är dock stora mellan olika skolformer. 4 av 10 grundskollärare är kritiska till regeringens åtgärder.
  • Kritiken handlar i första hand om att skolan inte getts möjligheter att följa de rekommendationer som getts för alla andra branscher.

Undersökning nr LRUND186PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55