Distansundervisning och teknik under pandemin

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 4

En tydlig majoritet av de fjärr­undervisande lärarna tycker att tekniken har fungerat bra under corona­pandemin. Det framgår av LR:s tredje PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen.

Så har de digitala redskapen fungerat i praktiken

För att få en bild av hur den pågående pandemin har på­verkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland med­lemmarna. Totalt har drygt 1 000 lärare besvarat enkäten, vilket motsvarar en svars­frekvens om 52 procent.

Ett av de områden under­sökningen fokuserar på är hur tekniken fungerat när under­visningen ska ske på distans. Att både hårdvara och mjukvara finns och fungerar klanderfritt blir avgörande i den rådande situationen. Tid och kraft får inte heller läggas på att lära sig nya system, utan fokus ska ligga på inarbetade verktyg. Detta är något som också Skolverket trycker på i sina stödmaterial med anledning av corona­pandemin.

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 4 – Distansundervisning och teknik under pandemin

Sammanfattade resultat gällande tekniken

Lärare som uppgett att de i någon utsträckning undervisar på distans svarar att:

  • I genomsnitt 25 procent av distansundervisande grundskollärare uppger att undervisningen i grundskolan bedrivs som fjärrundervisning, det vill säga undervisningen sker på distans i realtid, trots att grundskolorna ska vara öppna.
  • Motsvarande siffra för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är 82 respektive 46 procent.
  • Att över 90 procent av lärarna tycker att tekniken fungerar bra eller mycket bra för egen del. Marginellt lägre andel positiva svar från grundskollärare.
  • Att nästan 90 procent av lärarna som i någon utsträckning undervisar på distans anser att tekniken fungerar bra eller mycket bra för eleverna.
  • Här är dock skill­naderna mellan skolformerna betydligt större. Siffrorna för grundskola och vuxenutbildning ligger på 70 procent.

Undersökning nr LRUND188PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55