Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 5

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkes­bana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen.

I denna promemoria presenteras resultat kring hur skolans och väg­ledarnas arbete med studie- och yrkes­vägledning påverkas av den pågående Coronapandemin. Resultaten bygger på en enkätundersökning med yrkes­verksamma studie- och vägledare inom grund- och gymnasieskolan samt vuxen­utbildningen som ingår i förbundets Lärarpanel.

Vi frågade bland annat på vilket sätt vägledningen be­drivs, hur de praktiska förutsättningarna ser ut, hur eleverna och deras valkompetens påverkas, hur studie- och yrkesvägledarnas arbets­belastning påverkats och hur man ser på arbets­givarens hantering av corona­pandemin när det gäller skolan.

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 5 – Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Sammanfattning av resultaten

  • Mer än hälften av all vägledning bedrivs helt eller delvis på distans under corona­pandemin, ofta med hjälp av olika digitala verktyg i en form där vägledaren och eleven är uppkopplade tillsammans i realtid.
  • Nästan en av tre studie- och yrkesvägledare uppger att det inte går att genomföra vägledningsaktiviteter enligt ordinarie planering på grund av pandemin.
  • Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna uppger att de förändrade förut­sättningarna under coronapandemin innebär att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke (valkompetens).
  • Elever med särskilda behov, nyanlända och elever med annat modersmål än svenska lyfts fram som de som drabbas hårdast.
  • Drygt 40 procent av alla studie- och yrkesvägledare uppger att arbetsbelastningen har ökat på grund av coronapandemin.
  • 35 procent uppger att de på grund av coronapandemin behövt eller behöver ut­föra andra arbetsuppgifter än de som ingår i deras ordinarie tjänst. Det handlar om framför allt administration men exempelvis också om att gå in och vikariera för sjuka lärare.

Undersökning nr LRUND189PM