Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 5

Pandemin försämrar vägledningen i den svenska skolan. Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkes­bana. Det rapporterar LR i ett femte PM om pandemins effekter på den svenska skolan och på undervisningen.

I denna promemoria presenteras resultat kring hur skolans och väg­ledarnas arbete med studie- och yrkes­vägledning påverkas av den pågående Coronapandemin. Resultaten bygger på en enkätundersökning med yrkes­verksamma studie- och vägledare inom grund- och gymnasieskolan samt vuxen­utbildningen som ingår i förbundets Lärarpanel.

Vi frågade bland annat på vilket sätt vägledningen be­drivs, hur de praktiska förutsättningarna ser ut, hur eleverna och deras valkompetens påverkas, hur studie- och yrkesvägledarnas arbets­belastning påverkats och hur man ser på arbets­givarens hantering av corona­pandemin när det gäller skolan.

Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 5 – Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Sammanfattning av resultaten

  • Mer än hälften av all vägledning bedrivs helt eller delvis på distans under corona­pandemin, ofta med hjälp av olika digitala verktyg i en form där vägledaren och eleven är uppkopplade tillsammans i realtid.
  • Nästan en av tre studie- och yrkesvägledare uppger att det inte går att genomföra vägledningsaktiviteter enligt ordinarie planering på grund av pandemin.
  • Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna uppger att de förändrade förut­sättningarna under coronapandemin innebär att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke (valkompetens).
  • Elever med särskilda behov, nyanlända och elever med annat modersmål än svenska lyfts fram som de som drabbas hårdast.
  • Drygt 40 procent av alla studie- och yrkesvägledare uppger att arbetsbelastningen har ökat på grund av coronapandemin.
  • 35 procent uppger att de på grund av coronapandemin behövt eller behöver ut­föra andra arbetsuppgifter än de som ingår i deras ordinarie tjänst. Det handlar om framför allt administration men exempelvis också om att gå in och vikariera för sjuka lärare.

Undersökning nr LRUND189PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55