Ett nytt kompletterande lärarprogram (KLP)

Det finns ett behov av alternativ till de reguljära lärarutbildningarna. Exempelvis för den som vill karriärväxla, eller för den som har utländsk lärarutbildning och vill blir behörig lärare i svensk skola. Men dagens alternativa utbildnings­vägar riskerar att undergräva de reguljära programmen. Därför föreslår Lärarnas Riksförbund att floran av spretiga utbildningar ersätts av ett nytt kompletterande lärarprogram, förkortat KLP.

Lärarnas Riksförbunds grundläggande uppfattning är att det endast är de reguljära lärarutbildningsprogrammens attraktivitet och funktion som långsiktigt kan garantera lärarförsörjningen och att de som utbildas håller en hög och jämn nivå.

Samtidigt har det länge funnits ett behov av en alternativ utbildningsväg för till exempel den som vill karriärväxla, för utländska lärare som vill bli behöriga, eller obehöriga som redan jobbar inom skolan. Därför har det växt fram en flora av olika alternativa vägar att nå en svensk lärarexamen.


Ett nytt kompletterande lärarprogram (KLP)

Lärarnas Riksförbund har med oro följt utvecklingen. De alternativa utbildningsvägar som pressats fram riskerar att undergräva de reguljära programmen. Det finns också frågetecken kring om det är möjligt att upprätthålla krav och kvalitet i utbildningarna.

Sammanfattning av förslaget om KLP

Lärarnas Riksförbund föreslår att det inrättas ett nytt kompletterande lärarprogram (KLP). KLP är tänkt att ersätta dagens spretiga alternativa utbildningsvägar till en lärarexamen, till exempel VAL och KPU, liksom dagens Lärarlyftet 2.

Programmet riktar sig till de som vill uppnå en lärarexamen och/eller behörighet och som har med sig tidigare relevanta akademiska studier, yrkeserfarenheter och andra kunskaper. Inom ramen för programmet kan en studerande läsa upp till 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) för att kunna erhålla någon av de lärarexamina som finns eller komplettera till utökad behörighet.

KLP kan skapa en större tydlighet för studenterna och ger ett enhetligt nationellt regelverk att följa för de lärosäten som får erbjuda utbildningen. Samtidigt ger KLP möjlighet till individuella anpassningar för enskilda individer. Läs mer om Lärarnas Riksförbunds förslag i promemorian. Pdf, 347 kB.

Undersökning nr LRUND192PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55